افق روشن
www.ofros.com

احضار برهان سعیدی به دادگاه

آژانس ایران خبر                                                                                  سه شنبه ۱٩ آبان ۱٣٨٨


احضار یك فعال کارگری به دادگاه

برهان سعیدی فعال كارگری كه در تاریخ ٢۴ دیماه ٨٧ بازداشت وبه مدت سه ماه ونیم در بازداشت اداره اطلاعات وزندان مركزی سنندج بود در تاریخ ١٧ آبان امسال به شعبه دوم داگاه انقلاب سنندج احضار وبه اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق ایجاد تشكلهای غیر قانونی وبر پایی تجمع غیر قانونی محاكمه شد. در جلسه دادگاهی(وكلای آقای سعیدی) خانم الهه ایزدی وآقای عباس جمالی اعضائ كمسیون دفاع از حقوق بشر كانون وكلای آذربایجان شرقی به صلاحیت داگاه به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی وعدم حضور هیئت منصفه ایراد گرفتند وایراد وارده از طرف قاضی پرونده رد شد دادگاه پس از برسی پرونده واستماع دفاعیات برهان سعیدی و وكلای وی صدور رای را به بعد موکول کرد.