افق روشن
www.ofros.com

،صدای اعتراض كارگران پارس متال

سازمایه، تجمع کارگران پوشینه بافت . ایران برک


آژانس ایران خبـر                                                                                            یکشنبه ١٧ بهمن ١٣٨٩


صدای اعتراض كارگران پارس متال

روز شنبه ١٦ بهمن ماه، كارگران پارس متال در مسجد این كارخانه تجمع كردند. كارگران كه تعدادشان به حدود ٢۵٠ نفر می رسید، خواهان حقوق معوقه خود بودند. كارگران این كارخانه ١١ماه است كه حقوق خود را دریافت نكرده اند و فرستادن نمایندگان شان به جانب عوامل دولت برای پیگیری مطالبات شان هم تاكنون راه به جایی نبرده است.

-------------------------

كارگران كارخانه آجر سازمایه از حق مسلم خود كوتاه نمی آیند

اكنون یك سال است كه ۴۵٠ كارگر كارخانه آجرپزی سازمایه، حقوق خود را دریافت نكرده اند و در تامین حداقل های زندگی خود تحت فشار مستمر قرار دارند. این كارگران در حال حاضر هر یك به میزان ١۵ تا ٢٠ میلیون تومان از این شركت طلب دارند. هر بار هم كه موضوع حقوق كارگران به میان می آید، كارگزاران حكومتی از دادن این حداقل به كارگران سرباز می زنند و طفره می روند. آخرین ترفند آنها فروش كارخانه و پرداخت بدهی كارگران بوده است اما تمام كارگران این كارخانه به خوبی می دانند كه این اظهارات جز دروغی برای وقت خریدن و سردواندن بیشتر آنها، چیزی نیست و تصریح كرده اند كه خواهان دریافت مطالبات خود هستند و از این حق مسلم شان، كوتاه نمی آیند.

-------------------------

كارگران پوشینه بافت قزوین در مقابل استانداری تجمع می كنند

روز یكشنبه ١٧ بهمن در ساعت ٩ صبح بیش از ٦٠ تن از كارگران پوشینه بافت قزوین در مقابل استانداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار كردند و نسبت به وعد و وعیدهای پوشالی به آنها از سوی احمدی نژاد، اعتراض كردند. كارگران این كارخانه اكنون ١١ماه است كه حقوق خود را دریافت نكرده اند.
یكی از كارگران معترض گفت: به ما وعده پرداخت حقوقهای معوقه و بیمه و حل معضل بازنشستگی كارخانه های پوشینه بافت، نازنخ و مه نخ داده شده بود، اما تاكنون هیچ یك از این وعده ها عملی نشده است.

-------------------------

كارگران ایران برك ۵ ماه بدون حقوق

كارگران كارخانه ایران برك- نساجی تولیدكننده نخ در گیلان- ۵ ماه است كه حقوق دریافت نكرده اند. این كارخانه حدود ٢٠٠ كارگر دارد كه در حال حاضر در وضعیت معیشتی بسیار سختی به سر می برند. پاسخ كارگران هم در ازای پیگیری مطالبات شان، تهدید به اخراج بوده است. با توجه به نزدیك بودن عید، این كارگران محروم تحت فشار هر چه بیشتری قرار می گیرند و ناچار به گرفتن قرضی برای تامین مایحتاج اولیه خود می باشند. آنچه كه فشاری دیگر را بر زندگی این قشر محروم وارد می كند.