افق روشن
www.ofros.com

تعویق دستمزد كارگران نساجی ایران باراك و وضعیت كارگران چینی البرز


آژانس ایران خبر                                                                                                چهارشنبه ٣ آذر ١٣٨٩


كارگران كارخانه نساجی ایران باراك گیلان ۵ ماه است حقوق نگرفته اند

یكی از كارگران كارخانه نساجی ایران باراك گیلان به خبرنگار آژانس ایران خبـــرگفت :" حدود ۵ ماه است كه حقوقی به ما داده نشده است. صدای ما را هیچكس منعكس نمیكند، ما در وضعیت بسیار بدی به سر میبریم ."

----------------

گزارشی كوتاه از وضعیت اسفبار كارگران كارخانه چینی البرز

آژانس ایران خبـر: ٢٨٠ نفر كارگر كارخانه چینی البرز از فروردین ماه امسال تاكنون هیچ حقوقی دریافت نكرده اند, این كارگران علاوه بر آن هركدام حدود یك میلیون تومان از سال قبل طلب داشتند. این كارگران بارها وبارها تجمع واعتراض كرده اند, حتی رنج سفر را با بی پولی به جان خریده اند وبه تهران رفته ومقابل دفتر احمدی نژاد ووزارت صنایع تجمع داشته اند اما هیچ پولی به آنها نداده اند.
در تبلیغاتی كه در سفر استانی احمدی نژاد در قزوین صورت گرفت نیز حتی یك رالد نیز به این كارگران داده نشد. این كارگران در وضعیت معیشتی فوق العاده اسفباری به سر میبرند.