افق روشن
www.ofros.com

بازگشت بكار تعدادی از كارگران واحد و شروع به کار یعقوب سلیمی

آژانس ایران خبر                                                                                  چهارشنبه ۲۲مهر ۱٣٨٨


بازگشت بكار تعدادی از كارگران شركت واحد

تعداد شش نفر از كارگران شركت واحد كه در راستای اعتراضات صنفی سال ٨۴ از كار اخراج شده بودند از دیوان عدالت اداری رای ورود به كار گرفتند . شعب دیوان عدالت اداری رای های صادره از هیات های حل اختلاف اداره كار شرق و غرب و جنوب تهران را نقص و جهت رسیدگی مجدد به هیئت های هم عرض ارجاع داده تا هیئت های مزبور مجددا رسیدگی و انشاء رای نمایند.

شروع بكار یعقوب سلیمی عضوهیئت مدیره سندیكای كارگران شركت واحد در شركت واحد

یعقوب سلیمی عضو هیات مدیره سندیكای كارگران شركت واحد كه در راستای اعتراضات صنفی سال ٨۴ بازداشت و از كار اخراج شده بود روز سه شنبه ٢١ مهر در منطقه یك شركت واحد اتوبوسرانی مشغول بكار شد. یعقوب سلیمی تمام حق و حقوق ایام تعلیق كه بیش از سه سال میباشد را دریافت كرد.

آژانس ایران خبر - ۲۲/۷/۱۳۸۸