افق روشن
www.ofros.com

وضعیت نابسامان اقتصادی، بیکاری پی در پی و نبود امنیت کاری


آژانس ایران خبــر                                                                                               یکشنبه ٣ بهمن ١٣٨٩


تعطیلی پی در پی كارخانه ها و اخراج كارگران

تعطیلی كارخانه و اخراج كارگران محروم، روندی است كه به دنبال اجرایی شدن طرح حذف یارانه ها و كمبود سوخت، این روزها دامنگیر كارخانه های مختلف كشور می شود.
از جمله در تهران، كارخانه كاوش جوش كه كارخانه ای صنعتی است و بیش از٢٠٠ كارگر داشته است، از حدود یك ماه پیش نزدیك به ١٠٠ نفر كارگران خود را اخراج كرده است.
همچنین كارخانه رزین مصلح كه تولیدكننده اتاقك های فایبر گلاس بوده نیز كارگران خود را اخراج كرده و علاوه بر جمع آوری وسایل شركت و فروش برخی از آنها، به تعطیلی كامل نزدیك شده است.
علاوه بر اینها، كارخانه مهرگان پارس واقع درجاده مخصوص كرج هم تعدادی ازكارگران خود را تحت عنوان كارگران قراردادی اخراج كرده است. یكی از كارگران این كارخانه در این باره گفت:" اخیرا تمام كارگران رسمی را به بهانه های مختلف و منجمله بازخرید اخراج میكنند و متقابلاً كارگران جدید را تحت عنوان قراردادی استخدام میكنند تا دست كارفرما برای هرگونه فشار و همچنین اخراج آنها در هر شرایطی باز باشد. "

------------------

بیكاری در رشت غوغا میكند

به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبـــر بیكاری در رشت بیداد میكند و روزانه به تعداد كارگران بیكار دراین شهر افزوده میشود . از بعد از حذف یارانه ها ، جمعیت ٧٠ نفره كارگران متقاضی كار از ساعت ٧ تا ٨ صبح در میدان شهرداری ، به بیش از ٢٠٠ نفر رسیده است و این تعداد همچنان در افزایش است . علت آن ركود كار ساختمانی بعد از حذف یارانه هاست.

------------------

كارخانه های تولید قیر در بحران و تعطیلی

حذف یارانه ها، كارخانه های تولید قیر را با بحران و تعطیلی مواجه ساخته است. از جمله كارخانه هایی كه به دنبال این طرح به تعطیلی كشانده شده اند، می توان از ایزوگام شیخی و كارخانه عایق بوستان در تهران نام برد.
این كارخانه ها اكنون دو ماه است كه به تعطیلی كشانده شده اند. پیگیری مستمر كارمندان آنها نیز راه به جایی نبرده است.

------------------

كارگران تهرانی، امنیت شغلی ندارند

:از بعد اجرایی كردن طرح قراردادی شدن كارگران، یكی از مشكلات اصلی آنان عدم برخورداری از امنیت شغلی است. یكی از كارگران در این باره گفت: ٩ سال است كه درشركت كارمیكنم، ولی هر آن احتمال میدهم كه فردا كه سر كار میروم، به من گفته شود كه اخراج هستم، این مشكلی است كه تمامی كارگران، با هر سابقه كاری با آن روبرو هستند.