افق روشن
www.ofros.com

عدم پرداخت حقوق اضافه كاری و وضعیت اسفبار كارگران ریسندگی رشت

آژانس ایران خبر                                                                                              چهارشنبه ۵ اسفند ۱٣٨٨

عدم پرداخت حقوق اضافه كاری

خبرنگار آژانس ایران خبر: از دو نفر از كارگران كیان تایر درمورد وضعیت حقوق و پرداخت اضافه كاریشان و میزان عیدی آنها سوال شد , در جواب آنها با خنده طعنه آمیزی گفتند:
” کار نداریم چه رسد به اضافه کاری و چند ماهی هست که حقوقمان را که حق قانونیمان هست را نیز نگرفته ایم و هیچ امیدی به عیدی هم نداریم هر چند طبق دروغ آقایان حداقل یک ماه حقوق عیدی داریم و تا عید به اضافه حقوقمان پرداخت خواهند نمود ولی از محالات است و اینها را میگویند که صدای ما را ببرند مبادا دوباره شلوغ کنیم و آقایان به مشكل بر بخورند تازه از مدیر محترم هم خبری نیست و گه گاهی برادرش سری می زند و میرود...”

--------------------

وضعیت اسفبار كارگران ریسندگی رشت در آستانه عید نوروز

خبرنگار آژانس ایران خبر: وضعیت كارخانجات ریسندگی رشت اسفبار است.پرداختیهای به كارگران انجام نشده است.كارگران قراردادی كارخانه ریسندگی خاور رشت ۴ ماه است حقوق نگرفته اند وبه سایرین نیز دوماه دستمزد وعیدی داده نشده است.كارخانجات ریسندگی ایران برك وایران پوپلین هم وضعیت مشابهی دارند. , ١٢٠ نفر ازكارگران بازنشسته كارخانه خاور درحال حاضر حدود ۵٠٠ میلیون تومان ازكارخانه طلب دارند وتعداد ٢٠-٣٠ نفردیگر ازاین كارگران كه سال گذشته بازنشسته شده اند هركدام ٨-٩ میلیون تومان ازشركت طلب دارند كه به هیچكدام هیچ قولی برای پرداخت داده نشده است.
درمجموع كارگران ریسندگی رشت وضعیت خراب وناجوری دارند ودولت هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت آنها نكرده است.

آژانس ایران خبر - ۵/۱۲/۱۳۸۸