افق روشن
www.ofros.com

بیمه ایران ٣۵٠ نفر از كاركنان خود را در چند شعبه تهران اخراج كرد

آژانس ایران خبر                                                                                             چهارشنبه ۵ اسفند ۱٣٨٨

خبرنگار آژانس ایران خبر: به اظهار كاركنان یكی از شعبه ها بیمه ایران, علیرغم این كه در آمد خوبی دارد ولی در پرداخت حقوق كاركنان و مكان اجاره شده برای شعبه بیمه در چند ماه گذشته ناتوان بوده طوری كه در بعضی از شعبه های فرعی كاركنان سه ماه است كه حقوق دریافت نكرده اند و اجاره تعدادی از واحدهای پرداخت نشده است
این كارمند بیمه ایران می گوید: علت كم آوردن بیمه ایران دادن وام به سازمانهای دولتی میباشد و سازمانهای كه بیمه ایران پول پرداخت كرده در باز پرداخت ناتوان بوده عامل ورشكسته گی بیمه ایران می باشند. مسئولان بیمه چون زورشان به آنها نمی رسید در نهایت كارگر و كارمند را در آستانه عید نوروز اخراج می كنند ما چون به صورت پراكنده در سطح تهران هستیم شكایات خودمان را در ادارات كار به ثبت رساندیم و نوبت رسیدگی در فروردین ماه ٨٩ به ما دادند.
اكثر این كارگران و كارمندان مستاجر و در شهرهای حومه تهران زندگی می كنند در زمان كار شرایط برای اینها خیلی دشوار بود حالا كه اخراج شدند شرایط صد برابر برای این كارگران و كارمندان دشوار شده با توجه به اینكه ٢۵ روز دیگر عید نوروز میباشد بچه های مردم برای خرید لباس نو حاضر می شوند ولی بچه های ما باید با نداری عید نوروز را بگذارند.