افق روشن
www.ofros.com

فشار بر پرسنل بیمارستانهای دولتی درمورد هرگونه مصاحبه با مطبوعات و ندادن اطلاعات

آژانس ایران خبر                                                                                                    شنبه ١۵ اسفند ۱٣٨٨


فشار بر كاركنان بیمارستان سوانح سوختگی برای ندادن اطلاعات آمار مجروحین و مصدومین

خبرنگار آژانس ایران خبر: مطابق اخبار رسیده از كاركنان بیمارستان مطهری(بیمارستان سوانح سوختگی)كلیه كادرهای این بیمارستان را توجیه كرده اند كه مطلقاً و به هیچ وجه نبایستی آمار و ارقام مربوط به مجروحین بخصوص در این ایام به كسی داده شود. به هیچ خبرنگار و كس دیگری هم نبایستی اجازه داد كه از وضعیت داخل بیمارستان سوال كند. در همین رابطه یكی از كاركنان دفتر پرستاری بیمارستان میگفت من در بیمارستانهای دیگر هم كار میكنم ولی در بیمارستان مطهری به این لحاظ محدودیت زیاد است حتی گفته شده است كه جدای از آمار و ارقام هیچگونه نظری هم در مورد مسائل درمانی , مصدومین و وضعیت بیمارستان به كسی داده نشود.نفرات قسمت های دیگر بیمارستان هم به همین مسئله اشاره كرده و تایید میكردند.

----------------------

فشار بر پرسنل بیمارستانهای دولتی درمورد هرگونه مصاحبه با مطبوعات

خبرنگار آژانس ایران خبر: اخیرا همزمان با فرارسیدن چهار شنبه سوری از طرف معاونت درمان استان تهران ( قسمت روابط عمومی ) بخشنامه ای به كلیه بیمارستانهای دولتی , ابلاغ شده كه براساس این بخشنامه, پرسنل بهیچوجه مجاز به مصاحبه ویا هیچگونه اطلاع رسانی به خبرنگاران نیستند وهرگونه مصاحبه كادر بیمارستانها با خبرنگاران مطبوعات باید با كسب مجوز از این معاونت باشد .

آژانس ایران خبر - ۱۴/۱۲/۱۳۸۸