افق روشن
www.ofros.com

صدور قرار کفالت و وثیقه و انتقال فعالان حقوق کودک

آژانس ایران خبر                                                                                                  دوشنبه ١٧ اسفند ۱٣٨

صدور قرار کفالت و وثیقه برای چند فعالان حقوق کودک

بازپرسی دادگاه انقلاب برای مریم ضیاء،بابک نظری،مهدی سلیمی والا و خندان،چند تن از فعالان حقوق کودکان کار و خیابانی قرار کفالت و وثیقه صادر کرد. بازپرسی دادگاه انقلاب برای مریم ضیاء وخندان ،٣٠ میلیون قرار وثیقه و برای بابک نظری و مهدی سلیمی والا قرار کفالت صادر کرده است.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران،مریم ضیا ،خندان و مهدی سلیمی والا در تاریخ ١٠ دی ماه و بابک نظری در تاریخ ٧ بهمن ماه دستگیر شده اند.
در این گزارش آمده است که در روند بازجویی برای اعتراف گیری از مریم ضیاء از این ترفند استفاده شده که در زندان قاضی قلابی آورده اند و قاضی قلابی از وی پرسیده که چند سال فعال حقوق بشر بودی وضیاء گفته دو سال و او ثبت کرده که او دو سال برای مجاهدین کار کرده است و بدین شکل از این فعال حقوق کودک اعتراف گرفته شده است.
در این گزارش آمده است که مریم ضیاء این جریان را در دادگاه مطرح کرد و قاضی گفته است ما در زندان قاضی نداریم.
فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران

فعالین حقوق كودك به دادسرای شهر ری منتقل شدند

خبرنگار آژانس ایران خبر: بنا به گزارشات دریافتی , فعالین حقوق کودک جهان شایسته که بیش از دوماه در زندان به سر می برند در روز شنبه از زندان اوین به دادسرای شهرری منتقل شدند و بعد از حضور در مقابل بازپرس مجددا به زندان منتقل شدند به اظهار خانواده های زندانیان, قر ار بر حضور خانواده ها برای تامین قرار در روز یکشنبه گذاشته شد.
به گفته حاضرین برای دو نفر به نام خانم مریم ضیاء و رضا خندان قرار وثیقه معین شد و برای دیگران از جمله آمیزش و بابک نظری قرار کفالت که تا ٩ شب خانواده ها منتظر آزادی عزیزشان از بند, مقابل زندان اوین ایستاده بودند

آژانس ایران خبر - ۱۳۸۸/۱۲/۱۷