افق روشن
www.ofros.com

ایرانخودرو شركتهای خصوصی را تهدید به اخراج كرد

آژانس ایران خبر                                                                                       شنبه ۲۵مهر ۱٣٨٨

مدیریت ایسیكو به مدیران شركتهای:
١. پی پاك
٢. پیمان پیرو
٣. راستین خدمات
۴. خانه ما
هشدارداد در صورتی با اینها قرار داد می بندم یا قرار داد را تمدید می كنم كه در شركتهای خودشان دست به تعدیل نیرو بزنند و هر شركت حداقل ٢۵ تا ٢٠ نفر از كارگران خود را اخراج بكند. این شركت ها هم به دلیل منافع خودشان اقدام به بررسی پرونده كاری كارگرانی كه اكثرا از پنج تا ده سال سابقه كار دارند می كنند و اعلام كردند كه كارگرانی كه موارد انضباطی و یا موارد مشابه داشته باشند از كار اخراج می شوند .
اكثر این كارگران با قرار داد یكساله كه توسط هیئت مدیره های قبلی بسته شده و نزدیك به شش ماه هم به پایان رسیده بدون قرار داد كار می كنند و هیئت مدیره های جدید كه نزدیك به چهار و پنج ماه است به سركار آمدند هنوز با كارگران قرارداد امضا نكردند و اخیرا هم اعلام كردند كه كارگران بیایند فرم تمدید قرار داد دریافت كنند و قرار داد یكساله امضا كنند . امضای این قرار داد به اینصورت میباشد كه با كارگران از اول سال ٨٨ قرار داد امضا می شود، ٧ ماه از سال گذشته می ماند پنج ماه دیگر از سال در حقیقت كارگران باید پنج ماه قرارداد با كارفرما امضا كنند كه این مسئله باعث اعتراض كارگران شده و اعلام كردند كه هیئت مدیره های قبلی به ما قول داده بودند كه ما را از پیمانكاری به قرار دادی تبدیل می كند , شما نه تنها اینكار رو نمی كنید بلكه می خواهید ما را از كار اخراج كنید تكلیف زن و بچه های ما چه می شود؟ ما همه مستاجر هستیم و همه ما دارای فرزند دانشجو و دانش آموز هستیم, ما به پشتوانه این شركت كه داریم كار می كنیم اقدام به گرفتن وام و لوازم قسطی و غیره كردیم, تكلیف قسط و بدهكاریها وهزینه های روز مره زندگی ما چه می شود؟ چه كسی پاسخ گوی این مشكلات ما می شود؟ تمام مدیران شركت ها در زمان عقد قرار داد اعلام كردند كه:” درسته كه ما با شما قرارداد یكساله می بندیم اما این به این معنانیست كه شما بعد از پایان قرار داد از كار اخراج می شوید این یك قانون است شما مطمئن باشید كه كارگر دائم این شركت هستید ” ما هم با خیال راحت قرارداد را امضا كردیم اگر می دانستیم اینطوری می شود قرارداد نمی بستیم و دنبال كار دیگر ی می رفتیم كه حداقل آینده مان را تضمین می كرد نه اینكه بعد از ده سال از كار اخراج بكنند..... كسی نیست جواب بدهد جوانی كه در مدت این ده سال برای این كار گذاشته ایم چه می شود ؟چه كسی الان ما را استخدام می كند كار ما جزء كارهای سخت و زیان آور است این سختی كار ما چه می شود زن وبچه های ما تكلیفشان چه می شود؟ گناه ما كارگران چیه ؟ شما ها به مشكل خورده اید چرا هزینه آن را ازما میگیرید؟ ما قرار داد جدید امضا نمی كنیم و به كار خودمان هم ادامه می دهیم، در صورت اخراج در جلو این شركت ایسیكو جمع می شویم چون ما زیر نظر این شركت كار می كردیم و باید جوابگوی ما كارگران باشد.