افق روشن
www.ofros.com

وضعیت اسفناك کارگران كارخانه نساجی كشباف


آژانس ایران خبر                                                                                                   شنبه ٩ مرداد ١٣٨٩


وضعیت اسفناك كارخانه نساجی كشباف

كارخانه نساجی كشباف( واقع در جاده مخصوص كرج) كه اولین كارخانه تولید گرد باف در ایران است طی سالهای اخیر دراثر سوء مدیریت و نبودن نقدینگی وعدم تهیه مواد اولیه تعطیل شده است .به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــــــــراین كارخانه قبلا حدود٣٠٠ كارگر داشته كه الان با حدود ٣٠ كارگر مشغول به كار است وتمامی قسمت های كارخانه تعطیل است وفقط دو قسمت آن كار میكند . این كارخانه هیچگونه تولیدی ندارد وفقط پارچه از كارخانه های دیگر میگیرد ورنگرزی میكند . ورود پارچه های چینی كه سود آن تنها به جیب باندهای دولتی میرود تا بحال ضایعات جبران ناپذیری به صنعت نساجی زده است . صنعت نساجی قبلا سومین مقام تولید كشور را داشته كه متاسفانه هم اكنون در آستانه ورشكستگی است.
كارگران ابن كارخانه بلحاظ حقوق ومزایا بشدت در تنگنا هستند واز سال ٨۵تا بحال هیچگونه عیدی ومزایایی را بصورت كامل دریافت نكرده اند . بدلیل عدم تولید امكان اضافه كاری هم در این كارخانه وجود ندارد وكارگران در وضعیت وخیمی بلحاظ مالی بسر میبرند.