افق روشن
www.ofros.com

پرسنل شهرداری کرند غرب: برای خرید نان خشک از نانوایی ها قرض می گیریم


آژانس ایران خبر                                                                                                 چهارشنبه ۲ تیر ١٣٨٩

پرسنل شهرداری كرند غرب نزدیك به ٢٠ ماه است كه هیچگونه مزایایی از جمله اضافه كاری ؛حق لباس ؛حق مسكن و عیدی و پاداش٨٨ ؛حقوق سه ماه اول سال جاری..... را دریافت نكرده اند , این ستمدیدگان در نامه ای تكان دهنده نوشته اند :” دیگر برای خرید نان خشك و روزمره مان از نانوایی نان را غرضی میگیریم اما علت اینكه این نامه را نوشته ایم این است كه هیچ مسئولی حاضر به كمك ما پرسنل نبوده اند و كسی كاری به كار ما ندارند, لذا خواهشمند است این مطلب را منعكس كنید مگر كسی به داد ما برسد!”