افق روشن
www.ofros.com

كارگران كارخانه مخابراتی راه دورایران

١١ ماه بدون حقوق، زیر بار فشار طاقت فرسای معیشتی

آژانس ایران خبر                                                                                  چهارشنبه ۴ آذر ۱٣٨٨

در شیراز صبح روز سه شنبه بیش از ۵٠٠ نفر از کارگران کارخانه مخابراتی راه دور ایران نسبت به پرداخت نشدن ١١ماه حقوق خود تجمع اعتراضی بر پاكردند. این كارگران در برابردرورودی این کارخانه تجمع و بخشی از خیابان منتهی به این کارخانه را مسدود کردند.
یكی ازكارگران گفت : ”یازده ماه است که کارگران این کارخانه بدون حقوق مانده اند و هر زمان که تصمیم به اعتصاب میگیریم مسئولان ما راتهدید میكنند”. به قرار اطلاع وضعیت کارگران این كارخانه روز به روز وخیم تر می شود.
چندین کارگر این کارخانه بدلیل مشکلات مالی ؛ در پارک ها چادر زده اند و خانواده آنها در چادر زندگی می كنند، به دلیل مشکلات مالی و نبود درآمد ٣٠ نفر از کارگران این کارخانه در دادگاههای خانواده پرونده طلاق دارند و به زودی از همسران خود جدا می شوند. دو کارگر این کارخانه هم در اثر فشارهای معیشتی اقدام به خودکشی کرده اند.

آژانس ایران خبر - ۴/٩/١٣٨٨