افق روشن
www.ofros.com

تجمع كارگران پوشینه بافت قزوین و خودکشی یك پیرمرد در شهرری


آژانس ایران خبر                                                                                                 یکشنبه ٢ آبان ١٣٨٩


تجمع اعتراضی كارگران كارخانه پوشینه بافت قزوین

روز شنبه ٨٩.٨.١ بیش از ١٠٠ نفر از كارگران كارخانه پوشینه بافت برای پیگیری حقوقهای ١٢ ماه گذشته خود در مقابل درب این شركت از ساعت هشت صبح تجمع كردند. به گزارش ایران كارگر این كارگران در وضعیت اسفبار معیشتی به سر میبرند.
لازم به ذكر است كه این كارگران در تاریخ ١٧ مهر ، برای چهارمین بار از قزوین به تهران آمده ومقابل نهاد ر یاست جمهوری تجمع كرده بودند وتنها با وعده پرداخت حقوقهای معوقه و راه اندازی مجدد كارخانه، به قزوین برگشته بودند.

-----------

خودکشی یك پیرمرد در شهرری دراثر فقرونداری

پیرمرد شصت ساله از شدت فقر و به دلیل بیکاری، خود را در محله اقدسیه شهرری با سیم حلق آویز کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــر، پیرمرد ٦٠ ساله ای که سرپرست یک خانواده پنج نفره بود و به تازگی از کارخانه محل کارش به دلیل تعدیل نیرو در این کارخانه اخراج شده بود، بر اثر شدت فقر و بیکاری خود را در انبار خانه اش در محله اقدسیه شهرری با سیم حلق آویز کرد.
خانواده این پیرمرد یک روز پس از مفقود شدن وی، جسدش را در انباری در حالی که خودش را حلق آویز کرده بود، پیدا کردند.