افق روشن
www.ofros.com

رانندگان مینی بوس روز دوم فروردین دركیش اقدام به تجمع اعتراضی كردند


آژانس ایران خبر                                                                                            سه شنبه ٣ فروردین ١٣٨٩

خبرنگار آژانس ایران خبر: صبح روز دوشنبه ٨٩.١.٢ رانندگان مینی بوس در كیش در مقابل فرمانداری كیش اقدام یك تجمع اعتراضی كردند. این رانندگان كه حدود ٧٠ نفر بودند و تا ظهر در محل اعتراض شان بودند، ازاین كه مقامات محلی و كارگزاران رژیم به آنها وعده جابجایی مسافرین را دادند اما زیرقولشان زدند معترض بودند. ۴٠ نفرازاین رانندگان از شهرهای دورتر به این شهر دعوت شده بودند و دیگر رانندگان نیز برنامه های خودرا به هم زده برای كار جابجایی مسافرین وبه دعوت مقامات درمحل حاضر شدند اما كارگزاران رژیم به آنها توجهی نكرده ومسافرین را ازطرقی كه بتوانند پول بیشتری به جیب بزنند جابجا كردند. یك راننده گفت: این ها ماراسركار گذاشته اند درحالی كه ما برای رسیدن به اینجا هم مخارج كردیم وهم وقت مان را هدر دادیم. ۳/۱/۱۳۸۹