افق روشن
www.ofros.com

کارگران معترض كارخانه ریسندگی نازنخ قزوین و حقوق های معوقه


آژانس ایران خبر                                                                                                 سه شنبه ٦ مهر ١٣٨٩


كارگران معترض كارخانه ریسندگی نازنخ قزوین

برای دستیابی به حقوق خود قصد دارند تحصن نامحدود كنند

روز یكشنبه٨٩.٧.۴ تعداد ٢٠٠ نفراز كارگران معترض كارخانه ریسندگی نازنخ قزوین در مقابل این كارخانه تجمع كردند. به گزارش ایران كارگر این كارگران در مرداد ماه امسال نیز برای پیگیری حقوق معوقه خود به مدت ۴ روزدر تهران مقابل مجلس تجمع كرده بودند و خواهان حقوق معوقه خود وهمچنین تعیین تكلیف وضعیت شغلی خود شده بودند، كه نهایتا با پا درمیانی و وعده و وعید های مقامات مختلف و نمایندگان مجلس به قزوین برگردانده شدند و قرار بر این بود كه در عرض یك هفته، به میزان یك ماه از حقوقهای كارگران پرداخت شود و حقوق ۵ ماه باقیمانده نیز تا آخر مرداد ماه داده شود.
اما تا كنون هیچ اقدامی برای حل این مشكل كارگران صورت نگرفته و وضعیت به گونه ای غیر قابل تحمل برای كارگران در آمده است.
تجمع كارگران از ٠٨:٠٠ تا ١١:٣٠ ادامه داشت و بدون دست یابی به نتیجه ای خاتمه یافت .كارگران قصد دارند مجددا به تهران بروند وتحصن نامحدود بكنند.