افق روشن
www.ofros.com

كارگران خشمگین كارخانه آلومینیم سازی اراك تابلوی بسیج كارخانه را پایین كشیدند

آژانس ایران خبر                                                                                   یکشنبه ٢۴ آبان ۱٣٨٨

كارگران كارخانه آلومینوم سازى اراك در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و ندادن افزایش تولید كه باعث قطع اضافه كارى كارگران مى شود، تجمع كرده ودراین تجمع تابلوى بسیج كارخانه را پایین كشیدند. بیش از ۴٠٠ تن از كارگران كارخانه آلومینیوم سازى اراك هفته گذشته نیز دست از كار كشیدند و در محل كارخانه تجمع اعتراضى برگزار كردند. بسیج ضدمردمى اراك قصد خرید این كارخانه را از صاحبان قبلى آن دارد و پرداخت حقوق عقب افتاده كارگران را نمى پذیرد وكارگران نسبت به این موضوع معترضند .