افق روشن
www.ofros.com

كاركنان معترض صنایع چوبی شاهرود خیابان رجایی رامسدود كردند

آژانس ایران خبر                                                                                 پنجشنبه ٢٩ مرداد ۱٣٨٨


کاركنان معترض صنایع چوبی در شاهرود با خوابیدن روی زمین خیابان رجایی را مسدود كردند

بنا بر خبردریافتی ,خیابان رجایی شاهرود در پی حركت اعتراضی حدود ٦٠ نفر از كاركنان شركت صنایع چوبی پاییزان و خوابیدن آنها دراین اقدام اعتراضی برای دقایقی مسدود شد .
این كاركنان در اعتراض به دریافت نکردن سود و اصل پول خود و کارکنان و کارگران در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایای خود تجمع کرده بودند. گفته میشود كه مدیران این شركت بعد از دریافت چند میلیارد تومان از مردم از طریق قرارداد سلف وپرداخت ماهانه ٢٠ تا ٢۵ درصد سود,اکنون به بهانه ورشکستگی اصل پول مردم و حقوق کارکنان و کارگران خود را نمیدهند.
در خلال این تجمع که حدود ۵ ساعت به طول انجامید تجمع کنندگان شعار الله اکبر سر می دادند .به گفته برخی از تجمع كنندگان به دلیل تبانی مدیر عامل این شركت (معصومی ) با دادستانی و نیروی انتظامی، این نهادها از پیگیری این خسارت خودداری كرده و جوابگوی مردم و معترضین نیستند. سرانجام این تجمع با دخالت ماموران انتظامی و دستگیری سه تن از تجمع کنندگان در ساعت ١۵ پایان یافت .
بر اساس آخرین خبرهای دریافتی معترضان امروز ٢٩ مرداد نیز مجددا مقابل دفتر این شرکت واقع در خیابان رجایی شاهرود تجمع کردند.