افق روشن
www.ofros.com

خبردروغ و بی شرمانه نوکر عضو

هیات نمایندگی كارگران ایران در سازمان جهانی كار


جمعی از کارگران ایران خودرو - ایلنا                                                                     جمعه ٢٠ خرداد ١٣٩٠

آزادی‏‏، بازگشت به كار، منع تعقیب و رسیدگی به وضعیت برخی فعالان صنفی كارگری

از کارگران ایران خودرو
به سازمان جهانی کار
نهادهای بین المللی
وسازمان های کارگری

سحنان این به اصطلاح عضو هیات نمایندگی كارگران ایران در سازمان جهانی كارراغیرواقعی ویک دروغ بی شرمانه وتوهین به جامعه کارگری وجنبش مردم ایران می دانیم
در حالیکه کارگران ایران از داشتن هر گونه تشکل کارگری محروم هستند ونمایندگان کارگران وفعالین آنها در زندانها ویا اخراج واز کار بیکار شده اند .عده ای به اصطلاح به عنوان نمایندگان کارگران ایران که در کنفرانس سازمان جهانی کار حضور یافته اند تمام اعضای این هیئت را نوکران جمهوری اسلامی وابسته به نهاد هایی مانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی وانجمن های صنفی که مشروعیت قانونی در میان کارگران ایران ندارند تشکیل می دهند این به اصطلاح نمایندگان که در سرکوب فعالین و مبارزات کارگری وتصویب دستمزدها وقوانین ضد کارگری در ایران نقش مستقیم داشته اند فقط برای رفع اتهام وتوجیه کارهای ضدکارگری ضد انسانی وضد بشری ودفاع از دولت دیکتاتور در این کنفرانس حضور یافته اند.
یکی از این نوکران بنام آرش فراز طی مصاحبه ای با ایلنا بی شرمانه اعلام کرده است.
دولت در پی تحولاتی كه از چندی پیش در ساختار تشكل های كارگری ایران به وجود آمد و نیز وعده‌های مساعدی كه از سوی برخی مسئوولان دولت ایران درخصوص آزادی‏‏، بازگشت به كار، منع تعقیب و رسیدگی به وضعیت برخی فعالان صنفی كارگری داده شده است. این فرد مدعی چه سندی برای حرفهای شرمگینانه خود دارد منظور ایشان کدام تشکل کارگری است سندیکای شرکت واحد ویا سندیکای هفت تپه ، یا شورای کارگران ایران خودرو، کیان تایر و یا تشکل های دیگر تا آنجا که یادمان است این تشکل ها غیر قانونی وتشکیل شورا هم در ایران خودرو وجود ندارد حتما منظور ایشان از تشکل های کارگری همان نهاد های ضد کارگری دست ساخته وزارت کار می باشند است.
ایشان مدعی آزادی و منع تعفیب بعضی از فعالین شده اند. منظور ایشان آزادی کدم فعال کارگری است اسالو ویا مددی ویا شهابی وکارگران ایران خودرو اسالو برای مرخصی آمده ودیگران همه در زندان هستند. ایشان از بازگشت به کار چه کسانی حرف می زنند.کارگران اخراجی شرکت واحد یا نیشکر یا ایران خودرو کیان تایر ،نساجی مازنداران یا نساجی کاشانی ویا هزاران کارگر اخراجی دیگر که امکان بردن از نام شرکتهای آنها نیست. این سحنان مشت یاوه گوئی بیش نیست.
این خبر بقدری بی شرمانه است که سرکوب وحشیانه جنبش ایران با تمام شدت ادامه دارد هنوز چکمه پوشان ارتش وسپاه در خیابانها وکوچه وپس کوچه ها وشرکتهای جولان می دهند ودنبال سرکوب ودستگیری جوانان ایرانی هستند واز برگزاری هر گونه مراسم وجشن جلوگیری می کنند درروز کارگر از بر گزاری مراسم های روز جهانی کارگرکه یک روز تعطیلی ودر تمام دنیا پذیرفته شده است جلو گیری ودهها نفر را دستگیر وروانه زندانها کردند تظاهرات کارگران ایران خودرو، نساجی مازندران ، پارس جنوبی وکارگران پتروشیمی وکوره پزخانه ها با تمام وجود سرکوب شدند. این خبر در حالی اعلام می شود که هنوز از ایجاد هر نوع تشکل کارگری در ایران جلوگیری می شود،دسمزدهای ماه به ماه پرداخت نمی شود.اختلاف دستمزدها با تورم به بیش از ١۵٠% رسیده است استخدام کارگران ممنوع شده است قراردادهای موقت تبدیل به قرار دادهای پیمانی وپکیجی شده وقراردادها از ٦ ماهه به قراردادهای یک ماهه تبدیل شده است شرکتهای پیمانکاری وکارهای پکیجی به بیش از ٩٠% کارگران تسری پیداکرده است تبعیض در بین کارگران وحشتناک و پرداخت حقوق مساوی در مقابل کار مساوی ، بین مردان وزنان بین کارگران رسمی وقراردادی بین کارگران قراردادی وپیمانی برای ایرانیان یک رویا شده است امنیت شغلی کارگران کاملا از بین رفته است اخراج کارگران به بهانه های واهی مثل تعطیلی شرکت ها کمبود کار ورشکستگی نبود ثبات افتصادی ،داشتن عقیده ودین به یک امری عادی تبدیل شده است .تمدید قرار دادها از بین رفتن سابقه بیمه مسله بازنشستگی کارگران را به مخاطره انداخته است کارگران هیچ گونه آینده برای خود متصور نیستند.
هر روز شاهد اعتراضات کارگران در گوشه وکنار ایران برای بدست آوردن ابتدائی ترین حقوق خود مثل گرفتن دسمزدهای عقب افتاده واخراج ها هستیم واین حواست کارگران با خشن ترین شکل سرکوب با دستگیری وزندان ادامه می یابد.
این خبر بقدری بی شرمانه است هنوز هزاران زندانی در گوشه وکنار کشور در معرض اعدام وشکنجه هستند این خبر در حالی اعلام می شود که دهها نفر از کارگران ایران خودرو در زندان ودهها نفز از نمایندگان آنان از کار اخراج شده اند.
این خبر در حالی اعلام می شود که زندانهای ایران مملو از مبارزین زندانی سیاسی هستند ودهها نفر ازکارگران ایران وفعالان کارگری همچون: منصور اسالو ،ابراهیم مددی- رضا شهابی-عبدالحسینی- بهنام ابراهیم زاده، مجید تمجیدی-ابراهیم اسماعیلی- حسین مرادی عضو کمیته هاهنگی شهرسقزو… اعضاء هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه رضا رخشان-علی نجاتی- فریدون نیکوفرد- جلیل احمدی - محمد حیدری مهر،همچنین ریئس اتحادیه مستقل کارگری دزفول آقای فرشید محمد زاده وسه تن ازفعالان این اتحادیه به نام های رضا گرجی- جعفر تقی نژاد- حمید رضا سلوکی هیچ خبری دردست نیست. نام های غلامرضا قنبری ازفعالین کانون صنفی معلمان- هاشم خواستار- رسول بداغی وخانم عالیه اقدام دوست معلم اخراجی وفعال زنان وهمینطورطبق اطلاعات بدست آمده احضار ۱۲ تن ازکارگران وفعالین کارگری به دادگاه انقلاب شهرسنندج درروزشنبه ٢١ خرداد 1390به نام های: وفا قادری، صدیق سبحانی‏، یدالله صمدی، کیومرث قادری، حبیب الله کله‌کانی، عرفان نادری‏،‏ کاوه بهرامی‏، جمال گویلی، واحد خانی، فایق سبحانی، کیوان سبحانی و ظهیر رضوی را دربرابرخودداریم.
این خبر در حالی اعلام می شود که در ایران هیچ گونه تشکل کارگری وجود ندارد وفعالیت هر گونه تشکل کارگری ممنوع وغیر قانونی است وفعالان آن تحت تعقیب وتهدید ودستگیر و زندانی می شوند
این خبر در حالی اعلام می شود که چندین شکایت در سالهای اخیردر کنفرانس سازمان جهانی کار علیه جمهوری اسلامی طرح شده است،از جمله شکایت ما کارگران ایران خودرو

ما کارگران ایران خودرو
این هئیت را نمایندگان خود نمی دانیم وسحنان این به اصطلاح عضو هیات نمایندگی كارگران ایران در سازمان جهانی كارراغیرواقعی ویک دروغ بی شرمانه وتوهین به جامعه کارگری وجنبش مردم ایران می دانیم.
که هدف آن فقط توجیه اعمال ضد انسانی وضدبشری وضدکارگری دولت ایران در مفابل سرکوب کشتار ،اعدام وزندانی وسلب آزادیهای مدنی وسیاسی در ایران است نوکر ان ومزدبگیران که در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده وهیچ مشروعیتی میان کارگران ندارند توسط وزارت کاربه این کنفرانس اعزام شده اند و می خواهند با دروغ پردازی های آشکار، ارائه تصاویر وارونه از وضیعت کارگری در ایران و وعده های پوچ و بی پایه بکوشند تا ماهیت ضد کارگری، وضد انسانی وضد بشری و سرکوب گرانه خود را پرده پوشانی کرده و با استفاده از تناقضات نهادینه شده واستفاده از همین هئیت های نمایندگان به اصطلاح کارگری در این سازمان ازطرح شکایت وتشکیل پرونده واخراج خود جلوگیری وبا عضویت در تا تركیب اعضای اصلی هیات مدیره سازمان جهانی كار تابا تداوم عضویت خویش، هم چنان به سرکوبگر،اختناق واعمال ضد انسانی وضد کارگری خویش ادامه بدهند.
ما از مسولان سازمانی جهانی کاروسازمانهای حقوق بشری وسازمانهای کارگری وآزادیخواهان می خواهیم که ضمن بررسی شکایت ما کارگران علیه دولت خواهان اخراج هئیت نمایندگی ایران از نهاد های جهانی خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی وفعالین کارگری پایان دادن به سرکو ب ها واختناق و لغو جو پلیسی ودیکتاتوری ، بازگشت کارگران اخراجی به سرکار، بازگشت به كار همه دستگیرشدگانى كه از زندان آزاد می­شوند ، پرداخت غرامت به همه کارگران زندانی ،آزادی تشکل های کارگری ،لغو قرار دادهای موقت:
انحلال شرکتهای پیمانکاری وکارهای پکیجی: پرداخت حقوق مساوی در مقابل کار مساوی با کارگران استخدامی :عدم اخراج کارگران به بهانه های واهی و افزایش دستمزدها بر علیه سیاستهای دولت ایران شوند.

جمعی از کارگران ایران خودرو - نهم ژوئن ٢٠١١

--------------------

عضویت ایران در تركیب اعضای اصلی هیات مدیره سازمان جهانی كار

ایلنا: عضو هیات نمایندگی كارگران ایران در سازمان جهانی كار می گوید: امسال با همكاری و تلاش نمایندگان گروهای سه جانیه كارگری‏ كارفرمایی ودولتی اعزام شده به سازمان جهانی كار (ILO)شاهد توفیقات خوبی در زمینه بهبود همكاری میان ایران و سازمان جهانی كار هستیم.
به گزارش ایلنا، آرش فراز در تشریح دستاورهای امسال هیات نمایندگان گروهای سه جانبه ایرانی گفت: سرانجام هیات نمایندگان دولت ایران توانستند عضویت جمهوری اسلامی ایران را در تركیب اعضای اصلی هیات مدیره سازمان جهانی كار قطعی كنند.
وی گفت: همچنین در پی تحولاتی كه از چندی پیش در ساختار تشكلهای كارگری ایران به وجود آمد و نیز وعده‌ههای مساعدی كه از سوی برخی مسوولان دولت ایران درخصوص آزادی‏‏، بازگشت به كار، منع تعقیب و رسیدگی به وضعیت برخی فعالان صنفی كارگری داده شده است امسال در بخش كارگری اجلاسیه ILO شاهد برطرف شدن سوء تفاهم‌های گذشته و نیز بهبود وضعیت ایران خواهیم بود.
به گفته فراز در جریان اجلاسیه امسال نیز هیات كارفرمایی ایران توانست مانند سال گذشته به عنوان عضو علی‌البدل در تركیب هیات كارفرمایی اجلاس سازمان جهانی كار حضور یابد.
وی یادآور شد: هیات نمایندگان شركای سه جانبه روابط كار ایران در ادامه برنامه‌های اجلاس در كارگروه‌ها و كمیته‌های مختلف نشست سالیانه ILO شركت خواهند كرد.