افق روشن
www.ofros.com

دست‌برد به مستمری بازنشستگان به بهانه‌ی بیمه‌ی تکمیلی


جمعی از کارگران بازنشسته                                                                          پنج شنبه ١١ اسفند ماه ١٣٩٠

در چند ماه اخیر سازمان تأمین اجتماعی به بهانه‌ی بیمه‌های تکمیلی از فیش حقوقی بازنشستگان به ازای هر نفر اعضای خانواده مبلغی در حدود ٦٧٠٠ تومان کسر نموده است. بخش زیادی از مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی حقوق ماهانه‌شان از ۴٣٠ هزار تومان فراتر نمی‌رود، حال از این مبلغ ناچیز مبلغی تحت عنوان بیمه‌ی تکمیلی بدون رضایت کارگر و در واقع به صورت اجباری کسر نموده‌اند. کارگری که ٢٠ تا ٣٠ سال به طور مستمر کار کرده و در این سال‌ها معادل ٣٠ درصد حقوق او به عنوان بیمه از حقوق ماهانه‌اش کسر گردیده است - که ٧ درصد آن از دستمزد کارگر و ٢٣ درصد آن از جانب کارفرما پرداخت گردیده است - باید در ایام بازنشستگی تمامی هزینه‌ی درمان‌اش از حساب حق بیمه‌های پرداختی او تامین گردد، نه این‌که افزون بر حق بیمه‌های برداشت شده طی سالیان اشتغال کارگر، بار دیگر به بهانه‌ی بیمه‌ی تکمیلی به حقوق ناچیز بازنشستگان دست‌برد زده شود. دست‌برد به حقوق ناچیز مستمری‌بگیران به بهانه‌های واهی از قبیل بیمه‌ی تکمیلی، کلاه‌برداری است. ما کارگران بازنشسته ضمن محکوم کردن این اقدام سازمان تأمین اجتماعی، می‌گوئیم که طی دوران اشتغال‌مان ٣٠ درصد از حقوق‌مان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است و برداشت مبلغ دیگری به بهانه‌ی واهی بیمه‌ی تکمیلی، دست‌برد به حداقل حقوق ماهانه‌ی ما است. ما کارگران بازنشسته خواستار آن هستیم که تمامی هزینه‌های درمانی ما توسط دولت و از طریق سازمان تأمین اجتماعی تأمین گردد.

جمعی از کارگران بازنشسته