افق روشن
www.ofros.com

کارگران کارخانه تاژ درمعرض اخراج


جمعی از کارگران قزوین                                                                                  شنبه ١٧ اردیبهشت ١٣٩٠

کارخانه تاژ در شهر صنعتی قزوین قراردارد. وابسته به بخش خصوصی است. درحال حاضر ٨٠٠ کارگر در این کارخانه مشغول به کارند، در حالی که سال گذشته ٢٠٠٠ کارگر در این کارخانه کار می کردند. تمامی کارگران قرارداد موقت دارند. کارفرمای کارخانه فردی به نام عابدی است. قرار است کارخانه به یک پاسدار تحویل داده شود و کارفرمای جدید اعلام کرده نیازی به کارگران ندارد. البته کارگران شاغل همراه کارگران اخراجی بارها در مقابل استانداری قزوین تجمع کرده اند اما نتیجه نگرفته اند. محصولات این کارخانه مایع ظرف شویی و مواد بهداشتی با مارک "تاژ" است. بهانه کارفرما برای اخراج کارگران گرانی مواد اولیه است. البته کارگران این داستان را دروغ می دانند، زیرا با گران شدن محصولات این کارخانه در بازار مابه التفاوت هزینه تحمیل شده مواد اولیه تامین می شود. هدف کارفرمای ضدکارگر به تعطیلی کشاندن کارخانه ، گرفتن وام کلان از بانک و بیکار کردن کارگران است و دیگر هیچ.

جمعی از کارگران قزوین - ١۵ اردیبهشت ١٣٩٠

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری