افق روشن
www.ofros.com

گروندریسه جلد اول و دوم


کمونیستهای انقلابی                                                                                        سه شنبه ١۵ آذر ماه ١٣٩٠

گروندریسه جلد اول و دوم

مبانی نقد اقتصاد سیاسی

اثر کارل مارکس

در فورمت اکروبات در ١٢ بخش در در سایت زیر قرار دارد:

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com
info@k-en.com