افق روشن
www.ofros.com

فراخوان اعتصاب عمومی در تظاهرات ٢٠٠٠٠٠ نفری کارگران در مادرید

جمشید کارگر                                                                                           پنجشنبه ٣ دی ۱٣٨٨

روز شنبه ١٢ دسامبر ٢٠٠٠٠٠ کارگر در تظاهراتی گسترده در شهر مادرید پایتخت اسپانیا شرکت کردند. این تجمع عظیم نمایش بسیار پرشکوهی از جلوه های اعمال قدرت کارگران در مقابل سرمایه و سرمایه داران بود. هر دو سازمان مرکزی بزرگترین اتحادیه های کارگری اسپانیا UGT و CCOO جهت کنترل این حرکت اعتراضی و نمایش قدرت کارگری دست به سازمان دهی زده بودند. از ویژگی های بسیار بارز و مشخص این تظاهرات تضادی بود که بین رویکرد رادیکال و ضد سرمایه داری تود های کارگران در یک سوی و تسلیم طلبی و تمکین جوئی روسای اتحادیه ها در سوی دیگر وجود داشت.
طی بحران جاری روسای مزدور اتحادیه ها بر به اصطلاح " دیالوگ اجتماعی جهت تضمین حفاظت اجتماعی " در مقابل عوارض بحران تاکید داشته و دارند که معنی زمینی آن گفتگو و مذاکره با دولت سرمایه داری جهت تعدیل تهاجمات سرمایه داران به کار و معیشت توده های کارگر می باشد. اما وقتی که سرمایه د اران و دولت آنان بر بستر بحران جاری سرمایه جهت جلوگیری از سقوط بیشتر نرخ سود سرمایه هایشان حملات بیشتری را به حق و حقو.ق و کار و معیشت کارگران در دستور کار قرار داده اند، پیام کارگران معترض در این تظاهرات این بود که زمان دیالوگ اجتماعی گذشته است اکنون وقت آن است که به پا خیزیم و علیه سرمایه مبارزه کنیم.
تظاهرات این روز تحت تسلط شعار ها و آواز های دسته جمعی تودۀ کارگران بود که مضمون آن ها فراخوان اقدام به اعتصاب عمومی جهت مقابله با تهاجمات افسار گسیختۀ سرمایه داران و دولت سرمایه داری به شرایط کار و دستمزد و معیشت آنان بود. البته در سخنان روسای اتحادیه های UGT و CCOO درا ین تظاهرات اصلاً نامی از اعتصاب عمومی برده نشد.
تعداد بیکاران در اسپانیا ۴ میلیون نفر است که بخش زیادی از آنان فاقد بیمۀ بیکاری می باشند و کمک هزینۀ اجتماعی بسیار ناچیز و نازلی دریافت می دارند که برای یک زندگی بخور و نمیر نیز کفایت نمی کند. علاوه بر تمام اخراج ها و حملات جنایت کارانه سرمایه داران و دولت سوسیال دمکرات آنان PSOE به کار و زندگی تودۀ کارگر دراین کشور، دولت سرمایه د اری طرح های جدیدی برای کاهش و پایین آوردن هزینه تولید در دستور کار دارد و بهانه اش نیز این است که می خواهد از این طریق یعنی «خانه خرابی بیشتر مردم کارگر» قادر به پرداخت قروض ٦٠ میلیارد یوروی دولتی گردد.
با اطمینان از این که تمام کارگران و جوانان ابوابجمعی طبقۀ کارگر در سراسر اسپانیا از فراخوان اعتصاب عمومی با شور استقبال خواهند کرد، در تظاهرات شنبه تودۀ کارگران شرکت کننده بر یک اعتصاب ٢۴ ساعته تاکید گردید.
اگر ٢٠٠٠٠٠ تودۀ کارگر شرکت کننده در تظاهرات شنبه بتوانند بر ترفند ها و کارشکنی های ضد کارگری اتحادیه های سرمایه سالار UGT و CCOO در روند مبارزاتشان فایق آیند و اقدام به اعتصاب عمومی ٢۴ ساعته کنند، مسلماً نمایش با ارزشی از اعمال قدرت متحد طبقۀ کارگر علیۀ طبقۀ سرمایه دار خواهد بود اما آنان باید از همین حالا برای فرا تر رفتن از این اعتصاب ٢۴ ساعته تدارک لازم را ببینند. آنان باید اقدام به ایجاد شورا های ضد سرمایه داری در تمامی محل های کار و تولید و زیست خود در سراسر کشور نمایند. باید همگی حول یک منشور مشترک مطالبات پایه ای متحد شوند. تنها دراین صورت است که می توان راه را برای تحمیل خواسته های خود بر سرمایه داران و مبارزه علیه نظام سرمایه داری هموار ساخت.

جمشید کارگر - دسامبر ٢٠٠٩

منبع: نشریۀ Offensiv