افق روشن
www.ofros.com

عدم پرداخت دستمزد کارگران نیروگاه برق نکاء در مازندران


کارگران نیروگاه های ایران                                                                         چهارشنبه ١٩ بهمن ماه ١٣٩٠

دستمزدهای بخشی از کارگران نیروگاه نکاء مازندران که در قالب شرکت صنیر اشتغال دارند، بیش از سه ماه است که پرداخت نشده است.
این کارگران که به نیروگاه های دیگر و برای تعمیرات اساسی اعزام می شوند، به دلیل نیاز کارفرمایان به راه اندازی مجدد واحدهای نیروگاهی مجبور می شوند با شدت و ساعات کار بیشتری در شبانه روز فعالیت کنند و برای هفته ها دور از خانواده هایشان در فصول گرم و سرد به کار با حقوق و دستمزدهای پایین مشغول هستند.
ما ضمن محکوم کردن تعویق پرداخت دستمزدهای کارگران نیروگاهی از دیگر کارگران نیروگاه نکاء می خواهیم که نسبت به این ستم آشکار کارفرمایان اعتراض کنند و به توجیهات و بهانه های کارفرمایان و دولت توجه نکنند و یک صدا خواستار پرداخت همه مطالباتشان شوند. ما کارگران نیروگاهی هوشیار باشیم ؛ زیرا موج بیکارسازی ها و تعویق دستمزدها گریبان همه را نیز می گیرد؛ بنابراین، مقاومت یکپارچه و اعتراض پرقدرت ضامن امنیت شغلی خودمان خواهد بود.

کارگران نیروگاه های ایران