افق روشن
www.ofros.com

۵تا ٣٠ درصد اخراج نیرو در صنعت برق و تعطیلی اجباری در مپنا - توگا


کارگران نیروگاه های ایران                                                                                شنبه ٢٨ اسفند ماه ١٣٩٠

شرکت های صنعت برق ۵ تا ٣٠ درصد اخراج نیرو داشتند

به گفته ابراهیم حکیمی نایب رئیس کمیته سازندگان پست های فشار قوی سندیکای صنعت برق ایران" طی سال های اخیر شرکت های برقی ۵ تا ٣٠ درصد تعدیل نیرو داشتند" ؛ البته تعدیل نیرو همان معادل آبرومندانه اخراج نیرو است. وی ضمن اعلام این خبر گفت: در سال های اخیر، در میان شرکت های سازنده، پیمانکار و فروشنده صنعت برق تا ٣٠ درصد تعدیل در نیروهای انسانی اتفاق افتاده که پیش بینی می شود با استمرار شرایط حاکم بر این صنعت، این روند به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند. وی افزود: موضوع نقدینگی و تحریم از توان شرکت ها، وزارتخانه ها و دولت فراتر است و به یک معضل ملی بدل شده است.
واقعیت آن است که اخراج ها هم به صنعت برق رسیده و موضوع نبود نقدینگی و تحریم ها تنها بخشی از عامل اخراج هاست؛ زیرا نظام سرمایه داری ایران آگاهانه با اجرای خصوصی سازی ها و اجرای هدفمندسازی یارانه ها تلاش می کند بسترهای بیشتر و کارآمدتر ادغام نظام اقتصادی ایران را با سرمایه داری جهانی فراهم سازد ؛ و از این رهگذر قربانیان این سیاست ها برای استفاده و سوداندوزی بیشتر سرمایه از طریق استثمار بیشتر نیروی کار ایران ، طبقه کارگر می باشد.
تجربه خصوصی سازی صنعت برق در دهه گذشته در آمریکای لاتین و اخراج سازی ها و ناامنی شغلی و سیه روزی کارگران برقی پیشاروی کارگران صنعت برق ایران قرار دارد.
کارگران هوشیار باشیم ؛ با متشکل شدن در محیط های کارمان به مقابله برخیزیم. نگذاریم سرمایه به آسودگی ما را اخراج کند و آن را با تحریم و وضعیت خاص توجیه کند. سیل اخراج ها در پیش است. اخراج هر کارگر صنعت برق، رسمی، قراردادی، شرکتی، پیمانی، کارشناس، غیرکارشناس و با هر عنوانی اخراج همه ماست. در هر محیطی شوراهایمان را تشکیل دهیم و سپس آنها را به هم بپیوندیم و شورای سراسری ضدسرمایه داری کارگران نیروگاه های ایران را تشکیل دهیم.

شنبه ٢٨ اسفند ماه ١٣٩٠

*************

تعطیلی اجباری شرکت توربین سازی مپنا - توگا

برای اولین بار مدیران شرکت توگا کارخانه را در ١۵ روز اول فروردین تعطیل اعلام کرده و همه کارگرانش را به مرخصی فرستاده اند؛ این در حالی است که شرکت توگا بزرگترین کارخانه توربین سازی خاورمیانه و یکی از ١٠٠ شرکت برتر و سودده ایران می باشد. شرکت توگا با بیش از ١٢٠٠ کارگر تحصیل کرده و متخصص بزرگترین شرکت گروه مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مپنا - است که در آن توربین های گازی و بخار برای نیروگاه های برق تولید می شود. شایان ذکر است شرکت مپنا هم به دلیل نبود نقدینگی و عدم وصول مطالبات چندهزار میلیاردیش از دولت ، در این مدت پروژه های نیروگاهیش را در تمام ایران تعطیل می کند.

کارگران نیروگاه های ایران

شنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٠