افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه

راه اندازی وبلاگ" کارگران در کردستان"

کارگران در کردستان                                                                                    چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹٢

اطلاعیه

دوستان کارگر، خوانندگان وبلاگ "کارگران در کردستان"
همانطور که اطلاع دارید وبلاگ "کارگران در کردستان" از تاریخ دهم شهریور ماه ۱۳۹٢ راه اندازی شده است.
سیاست ما بر این واقع شده بود که باز گذاشتن کامنت، می تواند امکانی باشد تا موافقین و مخالفین بتوانند در فضایی سالم به نقد نظرات مطرح شده بپردازند. متاسفانه معدود اشخاصی به دلیل فقدان دانش سیاسی این فضا را آلوده کردند. به این دلیل ما گردانندگان وبلاگ "کارگران در کردستان" بناچار قسمت کامنت ها را بسته تا از نفوذ افکار عقب مانده ممانعت بعمل آوریم.

۱۴ شهریور ماه ۱۳۹٢

************************

راه اندازی وبلاگ" کارگران در کردستان"

کارگران، مردم ستمدیده در کردستان
ما جمعی از کارگران در کردستان بر اساس در ک شرایط موجود، وظیفه خود قرار داده ایم که از زاویه منافع کارگران به رفع ستم ملی در کردستان بپردازیم. بر این اساس وبلاگ" کارگران در کردستان" را، راه اندازی نموده ایم تا بتوانیم از این طریق نظرات کارگران را منعکس کرده و نه تنها با راه کارهای بورژوا امپریالیستی مقابله کنیم، بلکه بتوانیم بیشترین اتحاد و همبستگی کارگران را در همسویی با راه حل های کارگران در کردستان را به یک آلترناتیو برای رفع ستم ملی در کردستان تبدیل کنیم.

آدرس وبلاگ: http://kargardk.mihanblog.com

تماس با ما: kargar.dk@gmail.com

کارگران در کردستان