افق روشن
www.ofros.com

با درود به همۀ مبارزین راه آزادی طبقۀ کارگر از ستم سرمایه


کمونیستهای انقلابی                                                                                         شنبه ١٨ اردیبهشت ١٣٨٩

سایت کمونیستهای انقلابی چند ماهی است که توسط رژیم پاسدار سرمایه در ایران فیلتر شده است. قبل از فیلتر شدن سایت،حدود سی درصد بینندگان این سایت را ایرانیان داخل کشور تشکلیل میداد و منا بع مارکسیسم و اخبار و مقالات جنبش در اختیارآ نها قرار میگرفت.حال که این امکان مستقیم وجود ندارد، از همۀ کسانی که امکان تماس با داخل ایران را دارند، تقاضا میشود بهر شکل ممکن این منابع را در اختیار مبارزان راه آزادی طبقه کار در ایران قرار دهند.

پیشاپیش از همکاری شما در این زمینه تشکر میکنیم.

پیروز باشید

سایت کمونیستهای انقلابی