افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب خلبانان لوفت هانزای آلمان

کمیته هماهنگی                                                                                              سه شنبه ۴ اسفند ۱٣٨٨

اعتصاب ۴۵٠٠ خلبان لوفت هانزای آلمان ار دوشنبه گذشته آغاز شد و قرار بود تا ۵ شنبه به مدت چهار روز ادامه داشته باشد. دو سوم پروازهای لوفت هانزا خط خورده اند و روزانه ١۵٠ هزار مسافر در مونیخ، هامبورگ، برلین، برمن و ... امکان پرواز نمی یابند . امروز ٢ شنبه ٢٢ فوریه حدود ٨٠٠ پرواز لوفت هانزا و یک سوم پروازهای جرمن وینگز انجام نمی شود. نماینده خلبانان می گوید ما امکان انتخاب دیگری نداشتیم. از سال ٢٠٠۴ با کنسرن روی مساله ساختار کار در مذاکره و بحث هستیم و هنوز به نتیجه نرسیده ایم. خلبانان خواهان ۴/٦ ٪ اضافه دستمزد و امنیت شغلی هستند زیرا کنسرن لوفت هانزا دائما خطوط هواپیمایی دیگر را می خرد از جمله خطوط هواپیمایی اروپای شرقی و احتمال انتقال پروازهای خارجی به آن ها زیاد است. خلبانان این خطوط نسبت به لوفت هانزا حقوق و مزایایی پایین تری دارند و این سبب تزلزل امنیت شغلی و کاهش دستمزدها می شود. شاید پایین بودن این اضافه دستمزد نسبت به قبل نیز تحت تاثیر این پدیده باشد اما کارفرما حاضر به قبول آن نشده است. سخنگوی خلبانان می گوید ما به همکاران خود در بنکو مونیخ و نوکیای بوخوم نگاه می کنیم که چه سریع کارشان را از دست دادند.
در مقابل اتحاد خلبانان برای خواسته هایشان، کارفرما سعی می کند مسافران را تحت تاثیر قرار دهد و آن ها را در مقابل خلبانان قرار دهد به همین سبب از مسئولیت کنسرن در برابر مشتری هایش صحبت می کند. اما درد اصلی اش جای دیگری است که با این گفته سر باز می کند: یک اعتصاب چهار روزه قابل قبول نیست زیرا حداقل ١٠٠ میلیون یورو ضرر و زیان به بار می آورد. در این تقابل لوفت هانزا تنها نیست بلکه سایرین نیز به کمکش شتافته اند. رئیس انجمن فدرال صنایع اعتصاب را مورد انتقاد قرار می دهد و مخالفت خود را با اعتصاب به طور کلی بیان می کند و می گوید: یک اعتصاب بر جوانه های ظریف ثبات اقتصادی بعد از بحران تاثیر می گذارد. این اعتصاب به یک کارفرمای خاص محدود نمی ماند بلکه صادرات و بخش قابل توجهی از اقتصاد آلمان را متاثر می کند. رئیس انجمن صنعت گردشگری نیز با انتقاد از اعتصاب خلبانان سعی می کند آن ها را در مقابل سایر شاغلان قرار دهد و می گوید: خلبانان لوفت هانزا از حقوق و مزایای بالایی برخوردارند که به ندرت در مشاغل دیگر وجود دارد. با این حال بازهم اکثریت خلبانان از دوشنبه بخشی از مملکت را می خواهند از کار بیندازند. لوفت هانزا که از حامیانش قوت قلب گرفته کار را به دادگاه کشانده و به دادگاه کار فرانکفورت شکایت برده است تا از طریق قانونی اعتصاب رامتوقف کند.
مساله مهم در این اعتصاب که باید می تواند مورد توجه کارگران قرار گیرد اول این است که سرمایه تنها زبان سود و زیان را می فهمد و اگر سرچشمه سودهایش مورد تهدید و تحدید قرار گیرد مجبور به گوش کردن حرف کارگران می شود. یعنی ضرر و زیان برایش مرگ است پس باید ازاین حربه استفاده کرد نه این که خود را در خطر قرار داد. دوم این که همراهی و اتحاد تمام کارکنان و کارگران بخش اعتصابی با هم حربه ای است که کمیت کارفرما را لنگ می کند و او نمی تواند از اعتصاب شکنی استفاده کند یا استفاده ازاین حربه نمی تواند به خوبی کارساز باشد، چنان که لوفت هانزا نیز سعی کرده است با اجاره از شرکت های هواپیمایی دیگر در مقابل اعتصابیون بایستد اما موفق نبوده است. نتیجه مذاکرات و هم پاسخ دادگاه به شکایت لوفت هانزا عصر امروز مشخص خواهد شد.

٢٢ فوریه ٨٨

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری