افق روشن
www.ofros.com

!اگر هزار بار دیگر هم فیلتر شویم، بازهم برضد ننگ فریاد می کشیم


کمیته هماهنگی                                                                                                       جمعه ٧ آبان ١٣٨٩

سایت ما بازهم فیلتر شد. «جرم» این سایت فقط این است که می کوشد ننگ را با انتشار کتبی آن ننگین تر سازد تا بدین وسیله کارگر را علیه این ننگ و آنچه سرمایه به سر بشریت آورده است بشوراند. فقط همین. این سایت نمی تواند این کار را نکند، حتی اگر هزار بار دیگرهم فیلتر شود. و چون توان مالی آن را نداریم که با هر فیلترشدنی یک دامنه جدید بخریم چاره ای برایمان باقی نمی ماند جز این که به کارگران توصیه کنیم که برای باز کردن سایت از فیلترشکن استفاده کنند. بی گمان، در مصاف بین فیلتر و فیلترشکن پیروزی با فیلترشکن است. برای همه کارگران در استفاده از فیلترشکن آرزوی موفقیت می کنیم.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

٧ آبان ١٣٨٩

www.hamaahangi.info
khbitkzs@gmail.com