افق روشن
www.ofros.com

کارگران بریتیش ایرویز اعتصاب می کنند

کمیته هماهنگی                                                                                     چهارشنبه ٢۵ آذر ۱٣٨٨


کارگران شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز خواستار افزایش دستمزدها، جلوگیری از اخراج ها و بهبود شرایط کار خویش شده اند. سرمایه داران این غول هوایی مصمم هستند که هزاران نفر از خدمه شرکت را در مناطق مختلف دنیا بیکار سازند، فشار کار را به نقطه انفجار رسانند، هزینه سرمایه گذاری ها را هر چه بیشتر کاهش دهند و در همین راستا منحنی سود را بیش از پیش بالا ببرند. برنامه ریزی هایی که ساقط کردن هر چه کوبنده تر توده های وسیع کارگر از کار و زندگی و امکان زنده ماندن را آماج تهاجم خود گرفته است و همه کارگران شاغل را دچار وحشت کرده است. کارگران با دنیایی خشم وعصیان، مسئولان اتحادیه را زیر فشار قرار داده اند تا در مقابل تهاجم سرمایه داران واکنش نشان دهند. سران سازشکار اتحادیه با مشاهده خشم کارگران فراخوان یک نشست وسیع را صادر کرده اند و شرکت کنندگان در اجلاس با اکثریت قریب به اتفاق خواستار اعمال قدرت متحد از طریق سازمان دادن اعتصاب شده اند. کارگران فریاد می زنند که امتناع سرمایه از قبول خواست هایشان را حتماً با تعطیل کار و شروع اعتصاب پاسخ خواهند گفت. اعتصاب از بیستم دسامبر آغاز می شود و تا روز دوم ماه ژانویه ٢٠٠١٠ به مدت ١٢ روز ادامه خواهد یافت. سرمایه داران بریتیش ایرویز با اطلاع از اراده مصمم کارگران سخت به وحشت افتاده اند. آنان می گویند که این اعتصاب در چنان روزهای حساس و پردرآمدی به طور قطع ضرباتی بسیار کوبنده بر شریان سود و حیات شرکت وارد خواهد ساخت. صاحبان شرکت با سراسیمگی بس وقاحت آمیزی اعلام کرده اند که برای مقابله با موج اعتصاب از هیچ کاری فروگذار نخواهند کرد. آنان برای رسیدن به هدف جلوگیری از اعتصاب تلاش های زیادی را آغاز کرده اند، از جمله این که روند اخذ رأی در اجلاس وسیع کارگران را مورد اعتراض قرار داده اند. سرمایه داران در شکایت خود مدعی شده اند که عده ای از رأی دهندگان در زمره کارگران اخراجی هستند!! دعوی بی اساسی که با نیشخند تمسخر توده های کارگر مواجه شده است. چشم امید صاحبان سرمایه اینک به قدرت دولت خویش و سازش همیشگی و مطابق معمول دیوان سالاری اتحادیه ای بسته شده است. آنان امید دارند که با استمداد از این دو اهرم کارساز از شروع اعتصاب جلوگیری کنند. در مقابل این ترفندها و تلاش های قطب سرمایه، توده های کارگر نیر فریادکشان اخطار کرده اند که در روز بیستم دسامبر اعتصاب را شروع خواهند کرد و کل سیستم حمل و نقل و پرواز بریتیش ایرویز را برای ١٢ روز از کار خواهند انداخت.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

دسامبر ٢٠٠٩

www.hamaahangi.com
khbitkzs@gmail.com