افق روشن
www.ofros.com

ایران خودرو دیزل و خطر بیکارسازی وسیع کارگران

کمیته هماهنگی                                                                                          شنبه ١١مهر ۱٣٨٨

ایران خودرو دیزل همچنان در گرداب بحران پیچ و تاب می خورد. وزارت صنایع ٦٠٠ میلیارد تومان سرمایه حاصل استثمار طبقه کارگر ایران را یکجا به شریان حیات این شرکت تزریق کرده است تا شاید از سقوط آن به ورطه ورشکستگی جلوگیری كند. گزارشات حاکی است که اختصاص چنین رقم عظیم و نجومی باز هم درد ایران خودرو دیزل را درمان نکرده است. سرمایه داران دولتی مدیر و مسؤل شرکت اعلام كرده اند که برای چالش بحران به ١٣٧ میلیارد تومان دیگر از محصول کار و استثمار توده های کارگر نیاز دارند. سرمایه داران تا امروز دستمزد ماه پيش کارگران را پرداخت نکرده اند. آنان به وعده غذای معمول کارگران شیفت های مختلف نیز هجوم برده و آن را سلاخی نموده و از جمله نوشابه سهم کارگران را قطع کرده اند. از همه این ها مهم تر و دردناک تر و فاجعه بارتر آن که شمشیر آخته بیکارسازی را از نیام کشیده اند و هرلحظه آن را روي سر کل کارگران مي چرخانند. وحشت و هراس از بیکار شدن همه کارگران را در خود بلعیده است. همه با کابوس دست به گریبانند و هر نوع احساس امنیت را در جهنمی که هیچ امنیتی برای هیچ کارگری وجود ندارد بیش از پیش از دست داده اند.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری - ٧ مهر ٨٨

www.hamaahangi.com
khbitkzs@gmail.com