افق روشن
www.ofros.com

بهنام ابراهیم زاده و نتیجه آخرین جلسه دادگاهش


كمیته پیگیری                                                                                                پنجشنبه ١٦ تیرماه ١٣٩٠

بهنام ابراهیم زاده كارگر و عضو كمیته پیگیری و فعال حقوق كودك كه بیش از یك سال است كه در زندان به سر می برد.طی جلسات دادگاه در سال ٨٩ به ٢٠ سال زندان و ١٠ سال محروم از كلیه فعالیتها اجتماعی محكوم شده بود با اعتراض به چنین حكم بی سابقه ای و تلاش قابل تحصین وكیلش خانم منیژه محمدی حكم وی به ۵ سال زندان كاهش یافت.
ما ضمن قدر دانی از تلاش وكیل وی منیژه محمدی خواهان ازادی بهنام ابراهیم زاده هستیم. وی تنها به اتهام واهی وپوچ كه مصادیق ان در دادگاه ارایه نشده متهم است.
كارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده و دیگر زندانیان كارگرو فعالان جنبشهای اجتماعی آزاد باید گردند.

كمیته پیگیری ایجاد تشكل های كارگری

www.comitehpeygiri.com
gmail: komite.peygiri.com