افق روشن
www.ofros.com

در سوئد SAAB کارخانه اتومبیل سازی

در آستانه تعطیل و آخرین آمار بیکاری در سوئد

کمیته هماهنگی                                                                                                   یکشنبه ۴ بهمن ۱٣٨٨


کارخانۀ اتومبیل سازی SAAB در سوئد در آستانۀ تعطیل

در خبر چنین آمده است که سه شنبۀ گذشته روز ١٢ ژانویه هزاران کارگر کنسرن عظیم اتومبیل سازی SAAB در شهر Trollhättan سوئد ساعت ١٢ ظهر در زمان صرف ناهار که نیم ساعت است، تولید کارخانه را رها کرده!! و در بیرون آن تجمع کردند تا نسبت به مانور تظاهر آمیز GM صاحب آمریکایی SAAB در مورد احتمال تعطیل کارخانۀ مزبور، اعتراض کنند.
برای خوانندۀ همین چند سطر فوق در خبر مزبور این سوال پیش می آید که این چگونه رها کردن و توقف تولید است که در وقت قانونی ناهار کارگران رخ داده است؟!! ادامۀ خبر علت این تناقض گویی و مهم تر از آن نقش اتحادیه های مزدور کارگری در کنترل و مهار هر اعتراض و جنب وجوش واقعی کارگران علیۀ اقدامات ضد انسانی سرمایه داران را عملاً نشان می دهد، نقشی که در اشکال مزورانۀ گوناگون و با ترفند های مختلف ایفا می شود. ماجرا از این قرار است که بر بستر بحران جاری مدت هاست روند تصمیم گیری در مورد فروش یا تعطیل کارخانۀ خودرو سازی SAB ادامه دارد. روز قبل از تجمع کارگران در محیط خارجی کارخانه، یعنی روز دوشنبۀ گذشته، مدیر عامل GM اعلام کرد که هیچ کدام از پیشنهادات خرید SAAB تا کنون به اندازۀ کافی مناسب و خوب نبوده است لذا تصمیم به تعطیل کارخانه قطعی است. بعد از ظهر همین روز یک مدیر تصفیه نیز تعیین شد تا هدایت امور طی روند بستن و تعطیل SAAB را به عهده بگیرد. همزمان GM ادامۀ روند اقدامات در زمینۀ فروش کارخانه را تایید کرد.

این تناقض گویی ها و مانور های مزورانۀ و ظاهراً تردید آمیز صاحبان کنسرن SAAB جهت فراهم شدن فرصت و شرایط مناسب برای بستن کارخانه و پیش ریز سرمایه های شان در حوزه هایی پر سودتر ویا شاید انتقال آن به کشوری با نیروی کار بسیار ارزان تر و یا ... باعث خشم و افزایش نگرانی تودۀ ٣۵٠٠ نفری کارگران آن شده است به طوری که برخی از این کارگران در مصاحبه ها و از طریق رسانه ها نگرانی و خشم خود را از بیکار شدن ابراز کرده و در مواردی اعلام کرده اند که در صورت تعطیل کارخانه به اقدامات رادیکال و ضدسرمایه داری دست خواهند زد. در چنین شرایطی چهار کلوب اتحادیۀ فلز (IF-Metall) در بخش های مختلف این کارخانه دست به کار کنترل و مهار جنب و جوش کارگران شده اند. به این ترتیب که سه شنبۀ گذشته یک تجمع به اصطلاح اعتراضی کارگران را همان گونه که در فوق آمده در بیرون کارخانه SAAB سازمان دادند . در این تجمع نامه ای به امضای ٣۵٠٠ کارگر شرکت کننده در تجمع مزبور به مدیریت SAAB ارائه گردید. در این نامه کارگران کارخانۀ خودرو سازی SAB، سرمایه داران صاحب کنسرن GM را ترغیب به فروش کارخانه کرده اند تا به این وسیله از تعطیل کارخانه و بیکار شدن ٣۵٠٠ کارگر آن ممانعت به عمل آید، همین و بس!! سپس خبر این تجمع به اصطلاح اعتراضی به طور مبالغه آمیزی در نشریات اتحادیه ای منعکس شد. رئیس کلوب اتحادیۀ فلز IF-Metall در کارخانۀ SAB در همین رابطه می گوید: " خیلی دشوار است که بتوان بر کنسرن GM تاثیر گذاشت و آن را از تصمیم خود در مورد بستن کارخانه و بیکار ساختن ٣۵٠٠ کارگر آن منصرف کرد اما به هر حال ما تلاش خود را کرده ایم که نشان دهیم در این زمینه چگونه فکر می کنیم. " همین و بس!! ملاحظه می شود که اتحادیه های مزدور سرمایه چگونه توسط سازمان دادن یک تجمع اعتراضی بی خطر و مسالمت جویانه از کارگران آن هم در وقت فراغت صرف ناهار بدون این که یک ثانیه در زمان برنامه ریزی شده تولید سرمایه توقف ایجاد شود، و طی آن با یک نامه نگاری محترمانه و حاوی پیشنهاد عاجزانۀ کارگران به بارگاه سرمایه داران، به تخلیۀ انرژی جنب و جوش ضدسرمایه داری کارگران می پردازند و به این وسیله علاوه بر تظاهر به همدردی با تودۀ کارگران عضو، وظیفۀ مزدوری خود را در قبال رفع خطر مبارزات کارگران علیۀ سرمایه داران ادا می کنند.

------------------------------

آخرین آمار رسمی بیکاری در سوئد

طبق تازه ترین ارقام ارائه شده توسط ادارۀ کار سرمایه در سوئد، در ماه دسامبر سال ٢٠٠٩ تعداد ٤١٩٠٠٠ کارگر بیکار بوده اند . این رقم افزایشی معادل ١۴٨٠٠٠ نفر طی یک سال را نشان می دهد. به این ترتیب، بر مبنای این آمار بیکاری در سوئد در فاصلۀ ماه دسامبر ٢٠٠٨ و دسامبر ٢٠٠٩ از حدود ٦ درصد به ٩ درصد افزایش یافته است. طی سال ٢٠٠٩ بیش از ٢٨٠٠٠ حوزۀ کار و تولید در سوئد به نیروی کار نیاز داشته اند که این امر توسط صاحبان و کارفرمایان آن ها به ادارۀ کار گزارش شده است. در همین راستا تا ماه دسامبر ١۵٨٠٠٠ نفر توسط ادارۀ کار جذب این محل های کار شده اند. البته نه به صورت استخدام رسمی و یا حتی موقت و با دستمزد قانونی مبتنی بر قرارداد های دسته جمعی، بلکه تحت عناوینی به نام پراکتیک، چارۀ کار، کار و تضمین رشد، فاز ٣ ! و غیره به کار گرفته شده اند. این کارگران با دریافت همان مبلغ دوران بیکاری از صندوق بیکاری و یا همین میزان به عنوان کمک هزینۀ اجتماعی و یا تحت عناوین دیگر از ادارۀ بیمه های اجتمای، در این محل های کار و تولید استثمار می شوند. بدیهی است این کارگران علاوه بر نداشتن هیچ گونه امنیت شغلی و عدم دریافت اضافه حقوق سالیانه و یا برخورداری از حق مرخصی سالیاته، نیروی کار کاملاً رایگان برای کارفرما و سرمایه داران محسوب می شوند. لازم است گفته شود این تعداد کارگران که در واقع به طور مجانی به کار واداشته شده اند بیش از ٣ درصد نیروی کاردر سوئد را تشکیل می دهند که با احتساب آنان، میزان بیکاری در سوئد بیش از ١٢ درصد است . در منبع خبری این گزارش نیز به این نکته اشاره شده است.

منبع: نشریۀ اینترنتی - LO ژانویۀ ٢٠١٠

www.simaiesocialism.com

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری