افق روشن
www.ofros.com

حکم اخراج علی نجاتی و صدور احکام زندان

برای اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                       چهارشنبه ١۵مهر ۱٣٨٨

حکم اخراج علی نجاتی از اعضای هیئت مدیره سندیکای هفت تپه توسط هیئت حل اختلاف اداره کارشوش

بر اساس گزارش رسیده، هیئت حل اختلاف اداره کار شوش، علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را از سر کارش اخراج کرد.
لازم به ذکر است که اخراج علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در جلسه هیئت حل اختلاف اداره کار شوش مورخه ٢۴/٦/٨٨ تائید شد و این حکم روز دوشنبه مورخه ١٣/٧/٨٨ به وی ابلاغ گردیده است.

صدور احکام زندان برای اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

بر اساس گزارش رسیده، دادگاه تجدید نظر جمهوری اسلامی ایران در اهواز برای فعالین کارگری و اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت احکام زندان صادر کرد.
علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه و فریدون نیکوفرد، رمضان علیپور و جلیل احمدیان از اعضای هیئت مدیره این سندیکا هر کدام به شش ماه زندان تعلیقی و شش ماه زندان تعزیری محکوم شدند. محمد حیدری مهر یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره این سندیکا به ۴ ماه زندان تعزیری و هشت ماه زندان تعلیقی محکوم شده است.
لازم به ذکر است که این حکم از طرف دادگاه تجدید نظر اهواز تائید شده است.
از طرفی دیگر علی نجاتی و رضا رخشان نیز جداگانه در دادگاه انقلاب دزفول دادگاهی شدند، اما فعلا حکمی بابت آن دریافت نکردند.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

۱۳۸۸/۷/۱۴

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com