افق روشن
www.ofros.com

اسعد مولودزاده به پنج ماه زندان تعزیری محکوم شد


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                     سه شنبه ١ تیر ١٣٨٩

بنابه خبر رسیده به دست ما اسعد مولود زاده از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به پنج ماه زندان تعزیری محکوم شد . در ذیل عینا متن حکم رسیده به دست ایشان را ملاحظه می نمایید:
دادنامه شماره دادنامه : 8909974421100312
شماره پرونده : 8809984447500670
شماره بایگانی شعبه : 881038
تاریخ تنظیم : 24/3/89
پرونده کلاسه 8809984447500670 شعبه اول دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان ارومیه دادنامه شماره 8909974421100312
متهم:
آقای اسعد مولودزاده به نشانی نقده روستای قلعه لر
اتهام : دایر بر فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ایران از طریق عضویت در کمیته دفاع از حقوق کارگران.

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای اسعد مولودزاده فرزند قادر با نام مستعار شوانه ٢٧ ساله ، تحصیلات دیپلم دائر بر فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ایران از طریق عضویت در کمیته دفاع از حقوق کارگران بدون دین برای فعالیت مجوز دشته باشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و گزارش سپاه پاسداران که ظاهراً از زیر مجموعه کومله می باشد و گزارش اداره اطلاعات مبنی برادامه به فعالیت تبلیغی و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده و رد دفاعیات بلاوجه متهم بزه انتسابی محرز است مستنداً به ماده ۵٠٠ قانون مجازات اسلامی نابرده را به تحمل پنج ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .

درویشی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه
اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری حکم صادره برای این فعال کارگری ،اسعد مولود زاده عضو کمیته هماهنگی را محکوم کرده و همچنین خواهان آزادی بدون قید و شرط تمامی کارگران و فعالین کارگری در بند می باشیم ما بار دیگر اعلام میداریم که احضار، بازداشت و محاکمه فعالین کارگری آنان را از پیگیری خواست ها و مطالبات برحق کارگران بازنخواهد داشت.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٨ خرداد ١٣٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com