افق روشن
www.ofros.com

فعالین کارگری دستگیر شده در شهر بوکان آزاد شدند

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                               چهارشنبه ١٩ اسفند ۱٣٨٨

بر اساس گزارش رسیده، روز چهار شنبه مورخ ١٩/١٢/٨٨ سه نفر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری آزاد شدند.
عمر مینائی، کریم فاتحی و هادی تنومند که در تاریخ ١٦/١٢/٨٨ در شهر بوکان به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی توسط حفاظت سپاه پاسداران دستگیر شده بودند، امروز چهارشنبه آزاد شدند.
لازم به ذکر است که آزادی این فعالین کارگری مورد استقبال جمع کثیری از مردم شهرهای سقّز و بو کان قرار گرفت.
ما اعضای کمیته هماهنگی، ضمن تبریک آزادی این عزیزان، خواستار پایان دادن به احضار و دستگیری فعالین کارگری و نیز آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری دربند هستیم.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٩/١٢/١٣٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com