افق روشن
www.ofros.com

پدرام نصرالهی از زندان آزاد شد


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                   یکشنبه ١٩ دیماه ١٣٨٩

روز شنبه، هیجدهم دی ماه ١٣٨٩، پدارم نصرالهی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با قرار وثیقه ۴٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.ا
لازم به ذکر است که پدرام نصرالهی بعد از گرفتن نامه آزادی موقت، به وی اطلاع داده شد که باید به اداره اطلاعات مراجعه کند. وی با مراجعه به اداره اطلاعات و تحویل نامه آزادی به آن اداره، آزاد شد.ا

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

دیماه ١٣٨٩ ١٨