افق روشن
www.ofros.com

آزادی سلام قادری، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                              پنجشنبه ٢٨ مهرماه ١٣٩٠

"سلام قادری" عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و از فعالان عرصه‌ی‌ تئاتر اجتماعی، روز دوشنبه مورخ ٢۴ مهرماه ١٣٩٠ پس از اتمام دوره‌ی محکومیت خود، از زندان سرمایه‌داری آزاد شد.
آزادی این فعال کارگری را به کارگران، اعضای کمیته‌ی هماهنگی، خانواده‌ی وی و همچنین جامعه‌ی تئاتر متعهد تبریک می‌گوییم.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری - ٢٧ مهر ١٣٩٠