افق روشن
www.ofros.com

بازداشت دو تن از اعضای کمیته هماهنگی در نقده


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                   سه شنبه ۱٨ آبان ١٣٨٩

بر اساس خبر دریافتی صبح امروز دوشنبه ١٧ آبان صدیق خسروی از اهالی روستای قارنا و ابراهیم اسماعیلی ساکن نقده، ساعت ٧ صبح در منزل توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر شده و به مکان نامعلومی برده می شوند و تاکنون خانواده آنهاهیچ گونه اطلاعی از وضعیت آنها ندارند.
ما بازداشت صدیق خسروی و ابراهیم اسماعیلی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را محکوم کرده و خواستار آزادی آنها و همه فعالین کارگری هستیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٧ آبان ١٣٨٩