افق روشن
www.ofros.com

بازداشت یک کارگر فصلی جویای کار در اصفهان

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                   سه شنبه ٦ بهمن ۱٣٨٨

طبق خبررسیده به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:
روز ۵ بهمن ماه نیروهای انتظامی اقدام به جلوگیری از تجمع کارگران ساختمانی و فصلی در دروازه تهران - میدان جمهوری در شهرستان اصفهان نمودند . ماموران برای این اقدام خود هیچگونه توضیحی ندادند. و در مقابل اعتراض یکی از کارگران که گفته بود پس اگر در این محل برای پیدا کردن کار نایستیم چه کنیم ؟ و یا برویم دزدی نماییم " کارگر معترض را بازداشت و به مدت دو ساعت در کیوسک نیروی انتظامی میدان بازداشت نمودند . قابل ذکر است میدان مزبور از محل های شناخته شده تجمع کارگران فصلی در اصفهان است و این در حالی است که در فصل زمستان که کارهای ساختمانی دچار رکود است کارگران فصلی روزهای متمادی را برای یافتن کار در این مکان به سر میبرندتا شاید به کار گمارده شوند.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٦/١١/١٣٨٨