افق روشن
www.ofros.com

!بازگشت به کار سه کارگر هفت تپه به شرط اخراج


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                             چهارشنبه ۲۴ خرداد ١٣٩١

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، کارفرما و مقامات امنیتی از سه تن از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه و از اعضای سندیکای کارگران این شرکت خواسته اند برای بازگشت به کار، از لغو حکم اخراج و درخواست بازگشت به کار به عنوان کارگر استخدامی بگذرند و تسویه حساب کنند؛ همچنین از آنان خواسته شده که ثابت کنند که دیگر فعالیتی نخواهند داشت و سپس به عنوان کارگر قراردادی به کار بازخواهند گشت.
تا کنون سه تن از این کارگران به نام های فریدون نیکوفرد، قربان علیپور و محمد حیدری مهر با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی و سه سال اخراج و بیحقوقی با این شرایط به کار بازگشته اند.
این اقدام کارفرما و مقامات امنیتی ترفندی است برای اینکه این کارگران به دست خود تسویه حساب کنند تا از نظر قانون نیز بتوان ادعا کرد انها خود دست از کار کشیده اند. همچنین برای جلوگیری از هرگونه فعالیت آنها دائما چماق تبدیل نکردن قرارداد موقت به دائم را بالای سر آنها نگه دارند تا بتوانند این کارگران را خنثی کنند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن این اقدام شرکت نیشکر هفت تپه خواهان بازگشت به کار بی قید و شرط تمام کارگران اخراجی این شرکت می باشد.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۲۴ خرداد ۱۳۹۱