افق روشن
www.ofros.com

برگزاری دادگاه علی نجاتی


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                پنجشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٠

بر اساس خبری که برای ما ارسال شده، در تاریخ ٢١ خرداد ماه سال جاری، علی نجاتی از اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه، در شعبه ١٣ دادگاه تجدید نظر شهر اهواز محاکمه شد. در این دادگاه، قاضی شعبه تلاش فراوان کرده است که اتهامات گذشته بر علیه نجاتی را بدون داشتن هیچ مستندات و شواهد و قرائن مادی و معنوی به تایید خود او برساند.
علی نجاتی در این دادگاه ضمن رد اتهام‌های خود، بارها به قاضی تاکید و یادآوری کرده که این اتهامات که به او نسبت داده‌اند، تکراری بوده و او یک بار بر اساس همین موارد اتهامی و بدون دلیل محکوم به حبس شده و مدت شش ماه را نیز در زندان گذرانده است. هم‌چنین نجاتی در دفاع از خود در این دادگاه برای قاضی تشریح کرده که او یک بار دیگر نیز که دوباره همین اتهام‌ها را علیه او مطرح کرده‌اند، در دادگاه از خود دفاع کرده و تبرئه شده است.
اما قاضی پرونده، بی توجه به این قضیه ساده و بدیهی، بارها تلاش کرده تا دوباره راهی برای محکوم نمودن علی نجاتی از این طریق پیدا کند که نتیجه‌ای نمی‌گیرد. با این حال در پایان، قاضی دادگاه قصد بازداشت او را داشته و برای این کار مامورین را فرا می‌خواند. اما به دلیل اینکه قرار کفالتی که از قبل در پرونده‌ نجاتی موجود بوده و بعد از تبرئه شدن‌اش در سال گذشته، فک نشده و کماکان این قرار کفالت اعتبار داشته است، قاضی موفق به بازداشت او نمی‌شود و به طور مشروط و با قرار همان کفالت پیشین آزاد می‌شود.
ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن محکوم کردن برگزاری دادگاه مجدد برای علی نجاتی ،خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران و فعالین کارگری و پایان دادن به پیگرد‌های قضایی علیه آنها می‌باشیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری - ٢٦ خرداد ١٣٩٠