افق روشن
www.ofros.com

(برگزاری چهارمین مجمع عمومی اعضای شرکت تعاونی نهضت سوادآموزی (سنندج


کمیتۀ هماهنگی یرای کمک                                                                                    یکشنبه ٢١ آبان ١٣٩١

چهارمین مجمع عمومی اعضای شرکت تعاونی نهضت سواد آموزی سنندج، طبق قرار قبلی در روز پنج شنبه ١٨/٨/١٣٩١ در سالن آمفی تئاتر اردوگاه سلیمان خاطر برگزار گردید. جلسه ساعت ١٠ صبح با سخنرانی رئیس هیئت مدیره آغاز شد. وی با توضیحات گمراه کننده به تعویق افتادن پروژه را متوجه شهرداری و تاخیر در صدور مجوز دانست. اما این سخنان اعتراض اعضای حاضر در مجمع را در بر داشت. آنان همچنان خواهان برکناری هیئت مدیره انتصابی بودند. هیئت مدیره که قصور را متوجه خود دیدند به ناچار نامه ای که از بازرسی کل کشور بود را قرائت نمودند. در این نامه رای بر عدم صلاحیت هیئت مدیره صادر شده بود، در نتیجه هیئت مدیره انتخابات مجدد را پذیرفتند.
اما هیئت مدیره با ترفندی از قبل تعیین شده و غیر قانونی، از طرفداران و نزدیکان خود که بسیاری از آنها عضویت تعاونی را نداشتند، جهت رای گیری استفاده نمود؛ در صورتی که قرار بر این بود که تمامی اعضا با همراه داشتن کارت شناسایی در این رای گیری شرکت نمایند. این عمل اعتراض نمایندگان اعضا را بر انگیخت؛ اما این بار هم این افراد توانستند به صورت ناعادلانه و غیر انسانی خود را در سمت هیئت مدیره بنشانند.
در ادامه اعضای حاضر در مجمع به نشانه اعتراض به این اوضاع، سالن برگزاری مجمع را ترک نمودند. گفتنی است این پروژه از سال ١٣٨۵ کلید خورده اما همچنان کار قابل ملاحظه ای در آن انجام نپذیرفته است.

کمیتۀ هماهنگی یرای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٠ آبان ١٣٩١