افق روشن
www.ofros.com

بازپرسی علی نجاتی در شعبه ٢ دادگاه انقلاب شوش


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                     یکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩١

به گزارش رسیده علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه امروز شنبه ٢٩ مهر در شعبه ٢ بازپرسی داگاه انقلاب شوش به اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با کارگران کردستان و خواندن آواز لری!! مورد بازپرسی قرار گرفت.
بعد از دفاعیات علی نجاتی، بازپرس برای وی قرار کفالت به مبلغ ده میلیون ریال صادر و نامبرده با قید کفالت آزاد گردیده است. این اقدام در حالی صورت گرفته است که بازپرس به وی ابلاغ کرده است که پرونده وی برای بررسی بیشتر به دادگاه انقلاب کردستان در سنندج فرستاده خواهد شد. لازم به ذکر است که علی نجاتی بعد از تحمل یک سال زندان به تازگی در سوم مهرماه ١٣٩١ از زندان آزاد شده است.
کمیته ی هماهنگی برای کمک ضمن محکوم کردن احضار نامبرده، چنین اتهاماتی را در راستای فشار بر کارگران و فعالین کارگری می داند و خواهان رفع اتهام از وی و همچنین آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران و فعالین کارگری دربند می باشد.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٩ مهر ماه ١٣٩١