افق روشن
www.ofros.com

دو خبر از کارخانجات گیلان

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                    چهارشنبه ٢٨ مرداد ۱٣٨٨


١- شرکت سوسیس و کالباس سازی چم چم گیلان

تعداد ٩ نفر از کارگران شرکت کالباس سازی چم چم واقع در شهر صنعتی رشت به دلیل ناتوانی جسمی و فرسودگی ناشی از کار سنگین در شرکت اخراج شدند . این کارگران سالها در بدترین شرایط در همان شرکت مشغول به کار بودند.

٢- شرکت دامپروری سفیدرود رشت

کارگران شرکت دامپروری سفیدرود حدود چهار ماه است که حقوق دریافت نکرده اند . این شرکت یک موسسه بسیار بزرگ کشت و صنعت بوده که دارای واحدهای مختلف مرغداری ، دامپروری ، کشاورزی و شیلاتی هست که طی سالهای اخیر به صورت مزایده در اختیار پیمانکاران مختلف قرار گرفته و با توجه به قدرت زیاد و تبانی با مدیر عامل شرکت ، مزایای پرسنل را در سال ٨٨ به نصف تقلیل داده اند و دراین راستا در سال جاری تا به کنون حدود ٤ ماه حقوق و مزایای کارگران را پرداخت ننموده اند و چنانچه اعتراضی از طرف کارگران انجام شود ، تهدید به اخراج و قطع مزایا می شوند. این در حالی است که مدیران رده بالای شرکت دارای حقوق ماهیانه ٣ الی ٤ میلیون تومانی می باشند و به صورت ثابت آن را دریافت می نمایند .

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢۵/۵/١٣٨٨

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com