افق روشن
www.ofros.com

اعتراض دستفروشان در سنندج و جانباختن یک کارگر ساختمانی


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                شنبه ٢ اردیبهشت ١٣٩١

اعتراض دستفروشان در سنندج

روز سه شنبه ٢٩/١/٩١ ماموران شهرداری طی حکمی به دستفروشان خیابان کارآموزی سنندج، اعلام کردند که تنها سه روز مهلت دارند، اجناس و وسایل خود را از پیاده روها و کنار بازارچه جمع آوری نمایند؛ در غیر این صورت ماموران گارد ویژه با استناد به حکم شهرداری، به آن ها حمله برده وبه زور اقدام به جمع آوری وسایل و اجناس آنان می نمایند.
در پی این اخطاریه، روز پنجشنبه ٣١/١/٩١ ساعت ٩ صبح بیش از ١٠٠ نفر از دست فروشان با پای پیاده از محل کسب خود به سمت شهرداری مرکزی سنندج راه پیمایی کرده و در مقابل آن تجمع نمودند. در پی این تجمع، ماموران نیروی انتظامی در محل حاضر شده و آن ها را به داخل حیاط شهرداری فرستادند. دستفروشان خواستار حضور شهردار در میان خود شده و پس از حضور شهردار در میان آنان، با بیان خواسته های خود، خواهان ایجاد مکان مشخّص و یا بازارچه ای جهت سامان دادن به کسب و کار خویش شدند. شهردار به آن ها وعده داد که تا سه ماه آینده برای آن ها بازارچه ای در محله "کانی کوزه له" سنندج ایجاد کنند و تا آماده شدن بازارچه اقدام به جمع آوری آن ها ننمایند .
لازم به توضیح است که این دستفروشان حدود ٣٠٠ نفر هستند که در پیاده رو و کوچه کنار بازارچه مشغول کسب و کار اند.علی رغم این دستاورد مقطعی، نباید فراموش کرد که دستفروشی نه تنها شغل نیست، بلکه نماد بیکاری پنهان و آشکار در جامعه می باشد. ما خواهان ایجاد شغل شرافتمندانه و یا بیمه بیکاری مکفی برای کلّیه دستفروشان و دوره گردان کوچه و بازار و حاشیه شهرها می باشیم.

****************

مرگ یک کارگر ساختمانی بر اثر حادثه در محیط کار

بر اساس گزارش رسیده، روز چهارشنبه ٢٣ فروردین، کارگری ساختمانی با نام "فتح الله سهرابی" بر اثر فرو ریزی دیوار در محله تپه کرباسی سنندج مجروح و پس از سه روز مبارزه با مرگ سرانجام روز شنبه ٢٦ فروردین در سن ٦٠ سالگی در بیمارستان درگذشت.
کمیته ی هماهنگی ضمن ابراز تسلیت به خانواده ی نامبرده، فقدان شرایط ایمنی و استاندارد در محیط های کار را عامل این گونه حوادث و کارفرمایان را مسئول مستقیم حوادث ناشی از کار برای کارگران می داند.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١ اردیبهشت ١٣٩١