افق روشن
www.ofros.com

اعمال فشار توسط مامورین امنیتی بر رضا شهابی


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                    یکشنبه ٢۵ مهر ١٣٨٩

بر اساس آخرین خبری که به دست ما رسیده است مامورین امنیتی بند ٢٠٩ زندان اوین در حالی که قرار بازداشت رضا شهابی به وثیقه تبدیل شده است و حتا نامه ی آزادی وی نیز توسط شعبه ٢ بازپرسی مستقر در زندان اوین صادر شده است ،رضا را تحت فشار های مضاعف قرار داده اند تا بنا برآنچه آنان "همکاری " نامیده اند ،رضا مجبور به پذیرش برخی از اتهامات واهی طرح شده علیه خود شود.
مامورین امنیتی حتا از خانواده رضا خواسته اند که اگر خواهان آزادی رضا هستند ،باید به رضا بگویند با انان همکاری کند و به گفته ی خودشان ،اعتراف کند.مامورین در این اقدام گله کرده اند که رضا شهابی مدت ۴ ماه است که هیچ گونه همکاری با ما نکرده است.
در حالی فشارها بر شهابی و خانواده اش افزایش یافته است که رضا در طول مدت ۴ ماهه ی بازداشت خود علیرغم فشارهای گوناگون روحی که بر وی وارد امده است دچار مشکلات عدیده ی جسمی نیز می باشد.اما با این وجود تسلیم فشار های روحی و جسمی حاکم در بند امنیتی ٢٠٩ نشده است.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ،این اقدام غیر انسانی علیه رضا شهابی را شدیدا محکوم کرده و ضمن خواستار شدن آزادی هر چه سریعتر شهابی ، بر ازادی بی قید و شرط دیگر کارگران و فعالین در بند تاکید می کند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢۴ مهر ١٣٨٩