افق روشن
www.ofros.com

انتقال وفا قادری و صدیق سبحانی به دادگاه

و قرار وثقیه ۱۰۰ میلیون تومانی برای آزادی آنها

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                         یکشنبه ٢٢ آذر ۱٣٨٨

طبق آخرین خبر رسیده امروز پنج شنبه ١٩ آذر ماه ٨٨، وفا قادری و صدیق سبحانی به دادگاه انتقال داده شدند و برا ی هر کدام قرار وثیقه ۱۰۰ میلییونی صادر شده است.
جمال گویلی (خانی ) که در جریان گلگشت در روز جمعه بازداشت شده بود ، با قرار کفالت آزاد و همچنین "فواد شبکی فرد" که در جریان پی گیری پرونده دستگیر شده گان در دادگاه سنندج در روز ١٨ اذر ماه دستگیر شده بود ، امروز آزاد شد.
ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل ها ی کارگری ادامه باز داشت اعضای کمیته هماهنگی را قویا محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط وفا قادری و صدیق سبحانی هستیم.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٩/٩/١٣٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com
<