افق روشن
www.ofros.com

بازگشت به کار کارگران فرش غرب کرمانشاه

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                   پنجشنبه ١٢ شهریور ۱٣٨٨

روز اول شهریور کارگران فرش غرب کرمانشاه بعد از چندین ماه بلاتکلیفی و مبارزه ای طولانی و مستمر، کارخانه را استارت زدند و همه آنها به سر کارهای شان بازگشتند. علاوه بر این موفق شدند که بخش زیادی از حقوق های معوقه خود را دریافت کنند. هم چنین بدلیل بی کفایتی بخش خصوصی در اداره کارخانه، مدیریت آن به بخش دولتی انتقال یافت.
در شرایطی که در چند ساله اخیر، مراکز تولیدی کوچک وبزرگ زیادی تعطیل شده اند، به نتیجه رسیدن تلاش و مبارزه کارگران فرش غرب کرمانشاه در راه بازگشایی کارخانه، گام مهم و بزرگی در جنبش کارگری ایران است. بدون تردید آنچه که باعث موفقیت این کارگران شد، همانا باور و اتکا به نیروی خود، اتحاد وهمبستگی و همراهی و پشتیبانی از شورای نمایندگان شان است.
ما ضمن تبریک به کارگران فرش غرب، آرزوی موفقیت های بیشتری در راه رسیدن به حقوق و مطالبات شان را داریم.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١١/٦/١٣٨٨

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com