افق روشن
www.ofros.com

برگزاری گلگشت در محکومیت دستگیری

پدرام نصرالهی و دیگر فعالین کارگری در شهر نقده

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                         سه شنبه ١٧ آذر ۱٣٨٨

روز جمعه١٣/٩/٨٨ در اعتراض به دستگیری پدرام نصرالهی و اعضای هییت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه مراسم با شکوهی با شرکت جمع زیادی از اعضای کمیته هماهنگی و فعالین کارگری و هواداران جنبش کارگری از شهرهای اشنویه، بوکان ، مهاباد و نقده در شهر نقده برگزار شد .
مراسم ابتدا با یک دقیقه سکوت بیاد تمامی جانباختگان جنبش کارگری شروع شد . پس از ان یکی از حاضرین به تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی جنبش کارگری و فشار ودستگیری فعالین کارگری پرداخت وراهکارهای پیش روی جنبش را برای هرچه منسجم تر کردن مبارزات کارگری و تشکلهای آن مورد بررسی قرار داد .
پاسخ به فراخوان کمک مالی کارگران هفت تپه و مشارکت دلسوزانه و وسیع فعالین و هواداران جنبش کارگری در این امر مهم از دیگر سخنان ایشان بود . پس از آن بیانیه پایانی گلگشت از سوی یکی دیگر از حاضرین قرائت گردید که مورد استقبال گرم حاضرین قرار گرفت و بدین ترتیب مراسم در میان شور و شوق حاضرین به پایان رسید .

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١۴/٩/١٣٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com